Smug­ler­ne slog h

Af­g­han­ske Ali Has­san­za­deh tog på flugt og rej­ste 9.000 ki­lo­me­ter fra Paki­stan

BT - - NYHEDER - Ja­cob Fri­berg ja­ni@ bt. dk

SKÆBNEFORTÆLLING

Hans hæn­der har klam­ret sig fast til yder­si­den af et tog, hans ører har mær­ket lus­sin­ger­ne fra men­ne­skes­mug­ler­ne, og hans øj­ne har set en mand få ja­get en kniv i ma­ven.

Ali Has­san­za­deh har søvn­d­ruk­ne øj­ne, da han åb­ner dø­ren til sit væ­rel­se på et cen­ter for uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn i Mal­mø. Li­ge­som fle­re tu­sin­de an­dre børn er han rejst ale­ne gen­nem Dan­mark for en­de­lig at nå sit mål: Sve­ri­ge.

Han var 14 år, og hans flugt på over 9.000 ki­lo­me­ter va­re­de tre må­ne­der. Men al­le­re­de ef­ter de før­ste par da­ge var han ved at gi­ve op, for­tæl­ler han fra sin seng.

I to da­ge hav­de han van­dret gen­nem Paki­stan for nå til Iran. Nu lå han krøl­let sam­men i et ba­ga­ge­rum i en sølv­far­vet Peu­geot, der fræ­se­de gen­nem ør­ke­nen. Han vil­le stræk­ke be­ne­ne, men det var umu­ligt at be­væ­ge sig. Det sam­me gjaldt de tre dren­ge, der lå ved si­den af ham.

» Vi var 11 i bi­len. Jeg var en af de små, så men­ne­skes­mug­le­ren be­or­dre­de mig til at lig­ge om­me bag i. Her lå vi – som­me­ti­der ot­te ti­mer ad gan­gen – i de to uger, det tog os at kø­re gen­nem Iran. Jeg tro­e­de, jeg ik­ke vil­le kla­re det, « si­ger Ali.

Det er to år si­den, Ali Has­san­za­deh tog flug­ten. Han er en af de 3.852 uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn, der i 2013 søg­te be­skyt­tel­se i Sve­ri­ge. Det tal er si­den ste­get eks­plo­sivt og slår i år al­le re­kor­der: 10.338 uledsa­ge­de børn har ind­til vi­de­re søgt asyl. I Dan­mark er tal­let 619.

Sunni­mus­lim­ske døds­pa­trul­jer

Han er født i Af­g­ha­ni­stan, men al­le­re­de som seks- årig flyg­te­de Ali Has­san­za­deh med sin mor og brød­re fra det krigs­hær­ge­de land over græn­sen til by­en Qu­et­ta i Paki­stan. Hans far for­svandt un­der­vejs. I Qu­et­ta ar­bej­de­de Ali Has­san­za­deh i en re­stau­rant for at for­sø­ge fa­mi­li­en.

Men jo æl­dre han blev, des far­li­ge­re blev det at bli­ve i by­en. Med si­ne asi­a­ti­ske træk er han let at gen­ken­de som en del af fol­ke­grup­pen ha­za­ra, der ned­stam­mer fra det mongol­ske folk og som bli­ver for­fulgt i Paki­stan. Mi­li­tan­te sunni­mus­lim­ske døds­pa­trul­jer hen­ret­ter ha­za­ra- mænd på åben ga­de.

Da Ali Has­san­za­deh som 13- årig be­gynd­te at få skægs­tub­be, send­te hans mor ham på den lange rej­se mod sik­ker­hed i Eu­ro­pa. Nu er hans to brød­re fyldt 13 og 14 år og er der­med og­så i po­ten­ti­el livs­fa­re.

» Men jeg vil al­drig til­la­de mi­ne brød­re at ta­ge sam­me tur. Det er for far­ligt, « si­ger han og for­tæl­ler, hvor­dan smug­ler­ne ple­je­de at slå ham på si­den af ho­ve­d­et. Nog­le gan­ge så hårdt, at han i pe­ri­o­der mi­ste­de en del af hø­rel­sen.

Sær­ligt en epi­so­de fra Iran har han svært ved at glem­me. Un­der en pau­se så han en af smug­ler­ne skæn­des med en mand.

» Så trak smug­le­ren en kniv, og stak ham li­ge i ma­ven. Man­den skreg og græd af smer­te. «

Hå­ber på fa­mi­lie­sam­men­fø­ring

I to år har Ali Has­san­za­deh kun talt med sin mor over te­le­fo­nen. Snart skal han til en sam­ta­le med myn­dig­he­der­ne for at for­sø­ge at få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring, så mo­de­ren og brød­re­ne kan rej­se til Sve­ri­ge.

Han har få­et op­hold­stil­la­del­se, ta­ler svensk, går i skole og drøm­mer om at bli­ve it- pro­gram­mør. Og hvor­for valg­te han så Sve­ri­ge? » Jeg kun­ne væ­re ble­vet i Ita­li­en, Frankrig el­ler Dan­mark, men al­le sag­de, at Sve­ri­ge var bedst. «

SØN­DAG 4. OK­TO­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.