Be­skid­te, sult­ne og Flygt­nin­gebørn an­kom­mer til Mal­mø med bræk­ke­de ar­me, op­s­vul­me­de fød­der og tom­me ma­ver. Men ar­re­ne på sjæ­len er of­te det vær­ste

BT - - NYHEDER -

De fryg­ter at bli­ve vold­ta­get un­der­vejs på flug­ten. Men børn er sne­di­ge. Ved at klip­pe hå­ret og klæ­de sig i dren­ge­tøj for­an­drer pi­ger sig til dren­ge på så over­be­vi­sen­de vis, at selv per­so­na­let her på cen­tret for uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn i Mal­mø bli­ver snydt. Men og­så dren­ge er i fa­re for at bli­ve mis­brugt, og nog­le af dem sør­ger med vil­je for at stin­ke så slemt, at in­gen gi­der rø­re dem.

Vi er på et af de mod­ta­ge­cen­tre, der mod­ta­ger man­ge af de 50- 100 børn, der hver dag an­kom­mer til Mal­mø. Stør­ste­delen di­rek­te fra Dan­mark.

En dreng i blå hæt­te­trø­je træ­der ind i fæl­les­stu­en. Han er fra Sy­ri­en og an­kom for tre ti­mer si­den. Hans øj­ne be­trag­ter væg­ge­ne, der er kli­stret til med teg­nin­ger af ski­be, hu­se, hjer­ter og sven­ske flag. Han kig­ger på et par pi­ger med slør, der lø­ber fni­sen­de rundt i køk­ke­net. Han ob­ser­ve­rer ba­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.