Ban­ge

BT - - NYHEDER -

I be­gyn­del­sen sto­ler bør­ne­ne ik­ke på no­gen. Til­lid ta­ger tid, og der­for er det i før­ste om­gang umu­ligt at vi­de, hvad de har op­le­vet un­der flug­ten. På nær de åben­ly­se fy­si­ske ska­der.

Sover alt for lidt

» I den­ne uge har vi haft to børn med bræk­ke­de ar­me, « si­ger en af cen­ter­le­der­ne, Tor­b­jörn Wi­ik.. Hans øj­ne er rø­de, for han sover alt for lidt. Flygt­nin­gebør­ne­ne strøm­mer til i stør­re an­tal end no­gen­sin­de – 5.381 uledsa­ge­de børn er an­kom­met til Mal­mø i år, vi­ser nye tal fra de so­ci­a­le myn­dig­he­der i by­en. Cen­tret, der hed­der Ale­ris, modt­og 300 børn ale­ne i for­ri­ge uge.

Nu har myn­dig­he­der­ne åb­net end­nu et cen­ter.

Bør­ne­ne får som det før­ste en tand­bør­ste og et bad. Så får de til­bud­det om at ta­le med en psy­ko­log gen­nem en tolk. Bør­ne­ne kan væ­re i chok.

» Børn er ble­vet tæsket på vej­en. An­dre er ble­vet mis­brugt seksu­elt. De tæn­ker. ’ Hvor­for gør ver­den det her mod mig? Jeg vil ba­re hjem til min mor’, « si­ger Kri­sti­na Ro­sen, en an­den af asyl­cen­trets me­d­ar­bej­de­re.

» An­dre pi­ger er og­så ble­vet solgt som se­xsla­ver til gam­le mænd – og så er de stuk­ket af. Ba­re 15 år gam­le. Det er hårdt, « si­ger hun.

» Man­ge skæ­rer i sig selv af ren fru­stra­tion og smer­te. Det bli­ver de ved med et styk­ke tid, ef­ter at de er an­kom­met her. «

Al­le me­d­ar­bej­der­ne på cen­tret bæ­rer alar­mer. For af og til for­sø­ger frem­me­de mænd at kom­me ind til bør­ne­ne.

» Of­test le­der de ef­ter nog­le be­stem­te børn. Det kan væ­re børn, der er flyg­tet fra tvang­sæg­te­ska­ber, « si­ger Tor­b­jörn Wi­ik.

Bør­ne­ne bor på cen­tret i op til fem da­ge, før de får en sam­ta­le med myn­dig­he­der­ne. Så får de et sted at bo, mens de­res sag bli­ver be­hand­let.

Mal­mø un­der pres

Samt­li­ge sven­ske kom­mu­ner er for­plig­tet til at ta­ge de­res del af flygt­nin­ge­ne, så bør­ne­ne kan i prin­cip­pet hav­ne i den nord­lig­ste og mør­ke del af lan­det. Uden for­de­lin­gen vil­le sy­ste­met bry­de sam­men. Flygt­nin­ge­strøm­men fra Dan­mark har sat Mal­mø un­der mas­sivt pres.

» Jeg sy­nes, Dan­mark kun­ne gø­re me­re.

Det er ik­ke fair, at nog­le lan­de si­ger, at det ik­ke er de­res pro­blem. Det er al­le le­ven­de men­ne­skers pro­blem.

Jeg sy­nes, Dan­mark li­ge­som man­ge an­dre lan­de bur­de ta­le om, hvad man kun­ne gø­re bed­re, « si­ger Tor­b­jörn Wi­ik, in­den han si­ger far­vel for at ta­ge en til­trængt lur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.