Gi­gan­ter i kamp Der­for stod vi i kø til Power

Med åb­nin­gen af sit an­det dan­ske elek­tro­nik­va­re­hus har Power ind­budt til for­ny­et kamp mod El­gi­gan­ten

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

PRISKRIG

In­teres­sen var stor, og men­ne­ske­mæng­den mas­siv, da den nye elek­tro­nik­gi­gant Power i går mor­ges slog dø­re­ne op til sit an­det store va­re­hus, der den­ne gang er åb­net i Her­levs nye ind­købs­cen­ter, Big.

Det er ik­ke me­re end seks uger si­den, at po­li­ti og hjem­me­værn måt­te ryk­ke ud for at sty­re mas­ser­ne, da Power åb­ne­de sit før­ste elek­tro­nik­va­re­hus i Glo­strup. Og li­ge­som det var til­fæl­det den­gang, hav­de Power i går lok­ket kun­der­ne til med en stri­be køtil­bud samt dam­pen­de kaf­fe og frisk­bag­te crois­san­ter til de mor­gen­fri­ske.

Med klas­si­ske køb­mand­stri­cks har Power i den grad be­væ­get sig ind på et mar­ked, der hidtil har væ­ret sty­ret af va­re­hu­sets stør­ste kon­kur­rent, El­gi­gan­ten.

Ens pri­ser

For­le­den kom det frem, at El­gi­gan­tens bri­ti­ske eje­re har valgt at in­ve­ste­re kæ­dens over­skud på 100 mio. kro­ner i kæ­dens 29 va­re­hu­se, li­ge­som de vil ud­vi­de med to nye bu­tik­ker i hen­holds­vis Svend­borg og Her­lev. In­ve­ste­rin­gen skal ses som en op­rust­ning i El­gi­gan­tens krig mod den nye kon­kur­rent Power, der i den grad har fan­get dan­sker­nes in­te- res­se med go­de sl­ag­til­bud på alt fra fladskær­me til kaf­fe­ma­ski­ner.

Men Power er an­det end la­ve pri­ser og stor mar­keds­fø­ring. Elek­tro­nik­va­re­hu­set er den før­ste bu­tik i Dan­mark, der kø­rer med ens pri­ser på net­tet og i de fy­si­ske bu­tik­ker. Det for­tæl­ler virk­som­he­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jes­per Boysen.

» Vo­res elek­tro­ni­ske pris­skil­te lin­ker til vo­res hjem­mesi­de og op­da­te­rer fi­re gan­ge om da­gen. Det vil si­ge, at der ik­ke er no­get, der hed­der før­pri­ser hos Power. Der er no­get, der hed­der pri­sen, « si­ger Jes­per Boysen og til­fø­jer, at pri­sen i øv­rigt bli­ver spar­ret med pri­ser­ne hos Powers stør­ste kon­kur­ren­ter.

Priskrig

Power er en del af den nor­ske kæ­de Ex­pert, og virk­som­he­den har på sam­me må­de som El­gi­gan­ten sam­let si­ne ind­køb på nor­disk plan. Det be­ty­der, at de har et stort va­re­la­ger, der iføl­ge Jes­per Boysen kan dri­ves me­get om­kost­nings­ef­fek­tivt.

Jes­per Boysen kan dog ik­ke love, at Power på li­ge fod med El­gi­gan­tens slo­gan ’ vil væ­re bil­ligst’. Men med åb­nin­gen af de nye va­re­hu­se og de 23 an­dre, der er på vej, vil Power få be­tyd­ning for pri­ser­ne på mar­ke­det, me­ner Jes­per Boysen:

» Vi har ik­ke lo­vet at væ­re bil­ligst, men vi har sagt, at når Power kom­mer, så fal­der pri­ser­ne. For vi ki­ler os ind på et mar­ked, og jeg kan godt love dig, at når du sid­der i en kæ­de, og en an­den stor bu­tik ki­ler sig ind, så tæn­ker du dig om én ek­stra gang, in­den du la­ver an­non­cer, « for­tæl­ler Jes­per Boysen, der selv kom­mer fra en di­rek­tørstil­ling hos El­gi­gan­ten.

Power- kæ­den har plan­lagt at åb­ne 25 va­re­hu­se i Dan­mark. Næ­ste gang bli­ver i Oden­se. SPA­RE­DE: 10- 12.000 KR. Mor­ten Bay Jør­gen­sen, 24 år. Her­lev, stu­de­rer til sko­le­læ­rer An­ne Vin­da­hl Chri­sten­sen, 22 år, Her­lev, stu­de­rer til bio­a­na­ly­ti­ker Hvad har I købt i dag? » Vi har købt en ga­m­ing mo­ni­tor, en stor com­pu­ter, et pul­sur, et key­bo­ard og en iPho­ne, og vi har i alt spa­ret 10- 12.000 kr., og det er ret dej­ligt, når man er på SU. « Hvor­for fø­ler I jer til­truk­ket af bu­tik­ken? » I før­ste om­gang er det priskri­gen. Spe­ci­elt de her com­pu­te­re er der ik­ke så me­get priskrig på nor­malt. Når Power kom­mer til at kæm­pe

SØN­DAG 4. OK­TO­BER 2015 mod El­gi­gan­ten bli­ver det rig­tig spæn­den­de. Så vi hå­ber på at kun­ne kø­be nog­le fle­re ting. « Har det væ­ret det he­le værd? » Bu­tik­ken var me­get flot­te­re og bed­re ind­ret­tet, end jeg hav­de reg­net med. Man skul­le li­ge læ­re, hvor­dan man kom­mer igen­nem bu­tik­ken. Og så vir­ke­de det som om, at det var kom­pe­tent per­so­na­le. «

Nat­ten til i går hav­de man­ge dan­ske­re valgt at lig­ge i kø for at væ­re blandt de før­ste til at ri­ve ned fra hyl­der­ne blandt de go­de til­bud, da elek­tro­nik­va­re­hu­set Power slog dø­re­ne op klok­ken 07 i går mor­ges. Fo­to: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

Powers ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Boysen var selv til ste­de for at ser­vi­ce­re kun­der­ne, da elek­tro­nik­va­rekæ­dens an­det va­re­hus åb­ne­de i Her­levs nye bu­tiks­cen­ter i går mor­ges. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.