Fi­re ge­ne­ra­tio­ner lø­ber i Dy­re­ha­ven

Ol­de­far på 86 år har dat­ter, bar­ne­barn og ol­de­barn med i Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet

BT - - NYHEDER - Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

ERE­MI­TA­GE­LØ­BET

For 86- åri­ge Finn Kri­sti­an­sen er Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet i dag i bog­sta­ve­lig for­stand et fa­mi­li­e­løb.

Su­per­ve­te­ra­nen fra Thors­min­de på land­tan­gen mel­lem Vester­ha­vet og Nis­sum Fjord skal lø­be sam­men med sin dat­ter, Kit­te Mørk, 61, bar­ne­bar­net Tho­mas Mørk, 40, og hans dat­ter Maya, 15.

» Jeg glem­mer al­drig sid­ste år, da al­le fi­re ge­ne­ra­tio­ner var med i Ere­mi­ta­ge­lø­bet for før­ste gang, « si­ger Finn Kri­sti­an­sen.

» Det var Kit­tes før­ste Ere­mi­ta­ge­løb. Hun hav­de al­drig lø­bet så langt før. Vi græd beg­ge af glæ­de, da hun kom i mål. Jeg var så stolt af hen­de. «

Fa­mi­li­en kal­der sig ’ Team FUT’ ef­ter Finn Kri­sti­an­sens kæ­le­navn i sin tid i Søvær­net, hvor han un­der­vi­ste i fy­sisk ud­dan­nel­se og træ­ning.

» Ere­mi­ta­ge­lø­bet er ik­ke ba­re en tur i sko­ven. Det er et helt spe­ci­elt løb. Stem­nin­gen i Dy­re­ha­ven slår alt. E- lø­bet er en fan­ta­stisk må­de for os at væ­re sam­men på, « si­ger fa­mi­li­ens ne­stor.

Med for 25. gang

Finn Kri­sti­an­sen skal væ­re med i Elø­bet for 25. gang og el­sker at hol­de sig i form. Han de­bu­te­re­de som ma­ra­ton­lø­ber som 67- årig fol­ke­pen­sio­nist og skal lø­be At­hen Ma­rat­hon til ef­ter­å­ret sam­men med bar­ne­bar­net Tho­mas.

» Jeg var og­så med i At­hen Ma­rat­hon sid­ste år. Det var fryg­te­ligt varmt. Jeg fik he­deslag og ud­gik ef­ter 23 ki­lo­me­ter. Nu prø­ver jeg igen, « si­ger han.

Finn Kri­sti­an­sen er vant til at lø­be i en stiv ve­sten­vind ved Thors­min­de og glæ­der sig til det no­get mil­de­re kli­ma i Dy­re­ha­ven med en svag vind på E- da­gen. Og han glæ­der sig til at hil­se på E- lø­bets al­der­s­præ­si­dent, den 94- åri­ge gulds­med fra Fre­de­riks­berg, Vil­helm Scho­ma­ck­er.

» Det er dej­ligt at se no­gen i 90er­ne, der er så fri­ske. Jeg hå­ber at kun­ne fort­sæt­te li­ge så læn­ge som Vil­helm. «

Al­der­s­re­kor­den har den nu af­dø­de dansk/ ca­na­di­er Jan Ei­sen­hardt, som var 96 år, da han sid­ste gang delt­og i E- lø­bet i 2002.

Born­hol­me­ren Char­ly Lassen løb sit sid­ste E- løb i 2000 to må­ne­der før sin 95 års fød­sels­dag.

I den an­den en­de af al­der­s­ska­la­en er fle­re E- lø­be­re på fi­re og fem år.

Hvem bli­ver årets E- lø­ber?

32 mo­tionspio­ne­rer skal væ­re med i Dy­re­ha­ven for 47. gang. De har væ­ret en del af ver­dens æld­ste mo­tions­løb fra dag ét. Den æld­ste af dem er 85- åri­ge Jør­gen Poul­sen fra Val­by.

Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet er tra­di­tio­ner­nes løb. En år­ligt til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed er kårin­gen af årets mand­li­ge og kvin­de­li­ge E- lø­ber, som vil bli­ve hædret på BT med BTs sølv­fad og et kunst­værk af ma­le­ren og gra­fi­ke­ren Gorm Erik­sen.

Har du et godt em­ne, så mail til jour­na­list Pe­ter Fred­berg: fred@ bt. dk

Nu skal de fi­re ge­ne­ra­tio­ner i dag væ­re med i Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet for an­den gang. Så gla­de var de, da de kom i mål i 2014. Fra ven­stre Finn Kri­sti­an­sen, Kit­te Mørk, Sa­rah Mørk, Tho­mas Mørk og Maya Mørk. Sa­rah på 12 er ik­ke med i år. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.