E- løbs­fa­vo­rit klar til de­but på ma­ra­ton

BT - - NYHEDER - Fo­to: Jens Astrup

FA­VO­RIT

Først Ere­mi­ta­ge­lø­bet og tre uger se­ne­re de­but på ma­ra­ton. Så­dan ser pro­gram­met ud for E- løbs­fa­vo­rit­ten Ab­di Hakin Ulad.

Dan­marks bed­ste lang­di­stan­ce­lø­ber er klar til at gå op i di­stan­ce og lø­ber 25. ok­to­ber Frank­furt Ma­rat­hon.

» Min frem­tid lig­ger på ma­ra­ton, og mit mål er at kom­me un­der OL- kra­vet til Rio de Ja­neiro på 2.15.15. Det er helt an­der­le­des at træ­ne til ma­ra­ton end til de kor­te­re di­stan­cer. Jeg har si­den DM på halv­ma­ra­ton lig­get i tung træ­ning og har ik­ke trap­pet ned til Ere­mi­ta­ge­lø­bet, « si­ger han.

» Jeg fø­ler mig i bed­re form end no­gen­sin­de. Jeg kan mær­ke ner­ve­pres­set op til ma­ra­ton­de­bu­ten, men det er nervø­si­tet på en god må­de. «

Slå­et af en sven­sker

Det er tred­je gang, Ab­di Hakin Ulad del­ta­ger i Ere­mi­ta­ge­lø­bet. Han vandt i 2013 og blev sid­ste år slå­et af sven­ske­ren Jo­han Lars­son.

» Ere­mi­ta­ge­lø­bet er mit fa­vo­rit­løb og no­get af det stør­ste, man kan vin­de i Dan­mark, « si­ger den 24- åri­ge so­ma­lisk­fød­te stjerne.

Hans far­lig­ste kon­kur­rent bli­ver Hen­rik Them, som tre gan­ge er ble­vet nr. to i Dy­re­ha­ven.

Hen­rik Them del­ta­ger og­så i Frank­furt Ma­rat­hon, og det sam­me gør de sid­ste to års kvin­de­li­ge vin­der i E- lø­bet, An­na Holm Bau­mei­ster. Hun har valgt at sprin­ge Dy­re­ha­ven over i år og lø­ber i ste­det en 33 ki­lo­me­ter lang træ­nings­tur.

Star­ten til det 47. Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­løb går kl. 11.00 for fo­den af den lange bak­ke ved Fortu­nen.

BTs sølv­fa­de til årets hur­tig­ste mand og kvin­de over­ræk­kes af BTs che­fre­dak­tør, Olav Skaa­ning Andersen.

fred

Ab­di Hakin Ulad hyl­des af sku­e­spil­le­ren Pe­ter Lar­sen ef­ter sej­ren i 2013.

Rik­ke Røn­holt pu­ster ud ef­ter sid­ste års E- løb.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.