Man skal væ­re i form for at lø­be E- løb

BT - - NYHEDER -

MED FOR 3. GANG

Den tid­li­ge­re dan­ske at­le­tikdron­ning på 400 og 800 me­ter, Rik­ke Røn­holt, 39, er ble­vet mor til to, si­den hun hu­se­re­de på at­le­tik­ba­ner­ne.

I nog­le år var det be­græn­set, hvor me­get hun fik lø­bet, men på det se­ne­ste er hun ble­vet ere­mi­ta­ge­lø­ber, og i dag er hun for tred­je gang med på den klas­si­ske 13,3 ki­lo­me­ter lange ru­te i Dy­re­ha­ven.

» Ere­mi­ta­ge­lø­bet er en stor ud­for­dring og hol­der mig mo­ti­ve­ret. Er man ik­ke i god form, kan det væ­re en fryg­te­lig op­le­vel­se på de sid­ste ki­lo­me­ter. Det ved jeg af er­fa­ring, « si­ger en le­en­de Rik­ke Røn­holt.

En fest­dag

» Jeg vil­le ger­ne væ­re i end­nu bed­re form, end jeg er i dag, men fø­ler dog, at jeg er bed­re for­be­redt end sid­ste år, hvor jeg løb 1.08. Jeg glæ­der mig til at op­le­ve at­mos­fæ­ren i sko­ven og de man­ge tu­sin­de lø­be­re. Det bli­ver en fest­dag. «

Rik­ke Røn­holt har øst af sin store er­fa­ring fra lø­be­ba­ner­ne og skre­vet bo­gen ’ Bliv lø­ber for li­vet’. Det er ni år si­den, hun sat­te dansk re­kord på 400 me­ter med 52.84. Den står sta­dig, men som hun si­ger:

» Jeg be­trag­ter Sa­ra Slott Pe­ter­sen som den moral­ske re­kord­hol­der. Hun har in­den­dørs lø­bet 52.83 i år, og det er svæ­re­re at lø­be in­den­dørs end uden­dørs. « fred

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.