’ 1864’ kan bli­ve Em­my- no­mi­ne­ret

BT - - NYHEDER - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk

EM­MY

Ole Bor­nedals ’ 1864’ har nu chan­cen for at kom­me til VM i tv- se­ri­er, når de in­ter­na­tio­na­le Em­my- pri­ser ud­de­les i New York i novem­ber.

Mandag mid­dag of­fent­lig­gør Em­my- ko­mi­te­en på den in­ter­na­tio­na­le tv- festi­val i Can­nes, hvil­ke uden­land­ske tv- se­ri­er der skal kæm­pe om en gyl­den Em­my- sta­tu­et­te.

Dan­marks Ra­dio har indstil­let to tv- se­ri­er til pris­kon­kur­ren­cen, ’ 1864’ i ka­te­go­ri­en ’ Bed­ste in­ter­na­tio­na­le mi­ni­se­rie’, og før­ste sæ­son af ’ Ar­vin­ger­ne’ i ’ Bed­ste in­ter­na­tio­na­le dra­ma’. Sku­e­spil­ler­ne Tri­ne Dyr­holm og Car­sten Bjørn­lund er indstil­let i ka­te­go­ri­er­ne ’ Bed­ste kvin­de­li­ge’ og ’ Bed­ste mand­li­ge sku­e­spil­ler’

an­marks Ra­dio har tid­li­ge­re vun­det fi­re gyld­ne Em­my- sta­tu­et­ter, der står i Tv- Dra­mas tro­fæ­skab i DR By­en. Dra­ma­chef Piv Ber­nth har selv en Em­my- sta­tu­et­te stå­en­de der­hjem­me som pro­du­cent af Sø­ren Svei­strups ’ Ni­ko­laj & Julie’, der vandt i 2003.

Men det er syv år si­den, at DR sidst var no­mi­ne­ret med ’ For­bry­del­sen’ og So­fie Gråbøl, der stod på den rø­de lø­ber på Ho­tel Hilt­on i New York. Der­for vil det væ­re lidt af et H. C. Andersen- even­tyr og et pla­ster på sår­et, hvis fil­min­struk­tø­ren Ole Bor­nedals hi­sto­ri­ske tv- se­rie ’ 1864’ bli­ver no­mi­ne­ret til at væ­re blandt de fi­re bed­ste mi­ni­se­ri­er i ver­den og får chan­cen for at vin­de den pre­sti­ge­fyld­te in­ter­na­tio­na­le tv- pris.

I krig og kær­lig­hed

Hi­sto­ri­en om de to brød­re Laust og Pe­ters kamp i krig og kær­lig­hed fik nem­lig en alt an­det end hjer­te­varm mod­ta­gel­se her­hjem­me, og del­te van­de­ne bå­de hos an­mel­de­re og se­e­re.

I gen­nem­snit fulg­te 1.341.000 mio. se­e­re – sva­ren­de til hver an­den se­er – med i ’ 1864’.

En Em­my- no­mi­ne­ring på det in­ter­na­tio­na­le tv- mar­ked i Can­nes i næ­ste uge be­ty­der for­ny­et fo­kus og syn­lig­hed, me­ner He­le­ne Aurø, sous­chef i DR Salg, der ik­ke ba­re for­mid­ler salg af tv- se­ri­er, men og­så ret­tig­he­der til at ge­nind­spil­le DRs po­pu­læ­re dra­ma­se­ri­er.

» Vi vil me­get ger­ne ha­ve beg­ge no­mi­ne­rin­ger - klart! - men det er dej­ligt, hvis ’ 1864’ kan få op­rejs­ning for den me­get hår­de be­hand­ling, den fik sid­ste år. Nu har den fak­tisk haft et godt liv i ud­lan­det, med go­de an­mel­del­ser og man­ge se­e­re, så den har få­et sit in­ter­na­tio­na­le blå stem­pel, « si­ger Piv Ber­nt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.