Taxa­chauf­fø­rer ud­nyt­ter flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

ÅGERPRISER

Ny­an­kom­ne flygt­nin­ge ken­der ik­ke pris­ni­veau­et på en kort taxa­tur, og det ud­nyt­ter man­ge sven­ske taxa­chauf­fø­rer. Svensk po­li­ti be­kræf­ter pro­ble­met.

En kort taxa­tur i det cen­tra­le Mal­mø, der nor­malt ko­ster ba­re 65 sven­ske kro­ner - el­ler mak­si­malt 150 på we­e­ken­der el­ler hel­lig­da­ge - kan bli­ve mar­kant dy­re­re for flygt­nin­ge, der net­op er kom­met til Sve­ri­ge og ik­ke ken­der til pri­ser­ne.

Helt op til 1.000 sven­ske kro­ner ta­ger nog­le taxa­chauf­fø­rer for en el­lers kort tur - uden kvit­te­ring. An­dre op­le­ver at bli­ve lø­jet for el­ler li­ge­frem tru­et af chauf­fø­rer­ne. Det skri­ver Aftonbladet, der har talt med fle­re flygt­nin­ge.

500- 1.000 kr. for taxa­tur

Kul­tur­hu­set Kon­tra­punkt i Mal­mø ta­ger iføl­ge avi­sen hver dag imod mel­lem 200 og 300 flygt­nin­ge. Her kan de få in­for­ma­tion, mad og et sted at sove.

» Det er for­fær­de­ligt, at man ud­nyt­ter dis­se ud­sat­te per­so­ners si­tu­a­tion. Jeg har hørt om flygt­nin­ge, der har be­talt mel­lem 500 og 1.000 kr. for at kom­me hen til os. Det må stop­pes, « si­ger Jo­han­na Nils­son, der er ko­or­di­na­tor hos Kon­tra­punkt, til Aftonbladet. Og­så hos Re­fu­ge­es Welco­me Göte­borg ken­der man til over­pri­ser­ne:

» Det er et stort pro­blem med chauf­fø­rer, der ud­nyt­ter flygt­nin­ge. I nat kom der 22 per­so­ner med taxa fra Mal­mø. De hav­de al­le be­talt for me­get, « ly­der det fra ko­or­di­na­tor Ka­ta­ri­na Gauf­fin.

Ud­nyt­ter ud­sat­te men­ne­sker

Mi­cha­el Matts­son, der er chef for Gräns­po­lis­sek­tion Syd, be­kræf­ter ten­den­sen over for Aftonbladet. Han har op­le­vet til­fæl­de, hvor flygt­nin­ge har be­talt 100 eu­ro ( cir­ka 750 kro­ner, red.) for en tur i det cen­tra­le Mal­mø.

» Na­tur­lig­vis kan vi sven­ske­re bli­ve snydt af taxa­chauf­fø­rer, når vi er på fe­rie. Men det­te her er me­get vær­re. Her ud­nyt­ter man men­ne­sker i en ud­sat si­tu­a­tion, « op­ly­ser han til avi­sen.

Desvær­re har po­li­ti­et iføl­ge Matts­son svært ved at kom­me pro­ble­met til livs, for­di flygt­nin­ge­ne ik­ke an­mel­der de ulov­li­ge pri­ser. Her­til kom­mer, at man­ge bli­ver til­budt ulov­li­ge taxa­tu­re.

Han op­for­drer der­for al­le ny­an­kom­ne flygt­nin­ge til at bli­ve re­gi­stre­ret straks ef­ter an­kom­sten til Sve­ri­ge, så de kan få hjælp til ind­kvar­te­ring og gra­tis trans­port.

Ken­der du flygt­nin­ge, der har op­le­vet no­get lig­nen­de i Dan­mark, så tip BT på 1929@ bt. dk

Fle­re flygt­nin­ge i Mal­mø har op­le­vet at måt­te be­ta­le 500- 1.000 kr. for en taxa­tur, der nor­malt ko­ster 65- 150 kr. Her bli­ver flygt­nin­ge mod­ta­get på cen­tral­sta­tio­nen i Mal­mø med kaf­fe, vand, mad og an­dre for­nø­de­n­he­der tid­li­ge­re på som­me­ren. Ar­kiv­fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.