Ægte plov­mænd LÆR­LIN­GEN TIL­SKU­E­REN

VM i Pløj­ning af­vik­les ved Thi­sted den­ne we­e­kend, hvor 8.000 sam­les for at se fu­re- eks­per­ter­ne i ak­tion

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

ke­de­ligSUPPORTERNE De man­ge fran­ske fans var i her­ligt hu­mør og hep­pe­de på » Det va­rer ik­ke læn­ge, Rart med en lil­le lur, når de­res lands­mand. så bli­ver det min tur. « det bli­ver lidt for t.

PLOVFURER DER DU­ER

Plov­mænd har be­stemt ik­ke grund til at væ­re flov­mænd. Tvær­ti­mod. De er sim­pelt­hen ekvi­li­bri­ster udi fu­rer, der du­er.

Det kan ses på al­ler­nær­me­ste hold den­ne we­e­kend, hvor Ver­dens­mester­ska­ber­ne i Pløj­ning bli­ver af­vik­let på og om­kring stub­mar­ker­ne på ejen­dom­men Vest­bo i lands­by­en Hjar­de­mål ved Thi­sted.

60 plø­je­re, 30 træ­ne­re og 30 dom­me­re og der­til et væld af in­ter­es­se­re­de og be­gej­stre­de til­sku­e­re er mødt op fra he­le klo­den til kon­kur­ren­cen, som se­ne­st blev af­vik­let på - i bog­sta­ve­lig­ste for­stand - dansk jord helt tilbage i 1985.

Dan­mark har stol­te tra­di­tio­ner for pløj­ning, som er delt op i de to ka­te­go­ri­er stan­dard­p­lov og ven­dep­lov.

Og det var da og­så nød­ven­digt at sno sig frem i men­ne­ske­mæng­den el­ler stå på tæ­er for at få alt med, da det dan­ske håb i stan­dard­p­lov, den 49- åri­ge mor­sing­bo Jens Iversen, som er tid­li­ge­re ver­dens­me­ster i di­sci­pli­nen, sat­te sin Ford 4000 i gear og Kver­neland- ploven i jor­den.

Stren­ge dom­me­re

Det styk­ke stub­mark, hver af del­ta­ger­ne har få­et til­delt, og som skal plø­jes, er må­lt op ef­ter al­le kun­stens reg­ler, så al­le har fuld­stæn­dig ens vil­kår. Ef­ter den ind­le­den­de så­kald­te flæk­ning har de hver to ti­mer og 40 mi­nut­ter til at plø­je styk­ket op og bli­ver lø­ben­de be­dømt af de stren­ge dom­me­re ef­ter en lang ræk­ke for­skel­li­ge pa­ra­me­tre som bl. a. fu­rer­nes dyb­de, ens­ar­tet­hed og for­løb.

Langt de fle­ste del­ta­ge­re er i sa­gens na­tur land­mænd, men pløj­ning på højt - el­ler vel ret­te­re dybt - plan, dyr­kes og­så som en se­ri­øs hob­by af an­dre folk end dem, som ar­bej­der med det som en del af de­res pro­fes­sion. Bl. a. er dan­ske Jens Iversen i det dag­li­ge salgs­chef, mens f. eks. Fin­land stil­ler med en sko­le­læ­rer, Est­land med en ser­vi­ce­spe­ci­a­list, Slove­ni­en med en økonom, Wales med en in­ge­ni­ør, Tys­kland med en tøm­rer og Ke­nya med en chauf­før.

» For de her folk er pløj­ning nær­mest en vi­den­skab, og de går højt op i det. Del­ta­ger­ne fra Au­stra­li­en og New Ze­aland an­kom for tre uger si­den, og de­res trak­to­rer og plove og an­det grej har væ­ret to- tre må­ne­der un­der­vejs, hvor de, in­den de blev pak­ket i 40 fods con­tai­ne­re og læs­set om bord på et skib, er ble­vet fuld­stæn­dig skilt ad. Da con­tai­ner­ne så kom her, har de brugt man­ge da­ge på at sam­le det he­le igen, så alt er ble­vet klar til kon­kur­ren­cer­ne, « for­tæl­ler Lars Ni­el­sen, som er med­lem af sty­re­grup­pen, der ko­or­di­ne­rer og sam­men med 200 øv­ri­ge fri­vil­li­ge hjæl­pe­re får det stort an­lag­te ar­ran­ge­ment til at gå op i en hø­je­re en­hed.

Sli­vovitz og fa­døl

Det er ik­ke kun de fuldt fo­ku­se­re­de VM- del­ta­ge­re, men og­så i høj grad de man­ge til­sku­e­re og gæ­ster, som gør, hvad de kan den­ne we­e­kend. På fan- si­den tog en flok gla­de og hujen­de fransk­mænd i går fø­rin­gen med en en­kelt kø­ler­fi­gur for­an nog­le kro­a­ti­ske fans, som i fin stil da­gen igen­nem skyl­le­de den med­brag­te sli­vovitz ned med iskold dansk fa­døl.

VM i Pløj­ning fort­sæt­ter i dag med di­sci­pli­nen ven­dep­lov, hvor Dan­mark er re­præ­sen­te­ret af 40- åri­ge Sø­ren Korsgaard, som er seks­dob­belt na­tio­nal me­ster og del­ta­ger i VM for sjet­te gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.