Ar­ve­strid ef­ter In­di­en

Hun til­hør­te en svun­den tid og ba­de­de sig i magt og rig­dom. Men ef­ter Gay­a­tri De­vis død i 2009 har en be­skidt ar­ve­strid ud­spil­let sig i In­di­en

BT - - HISTORIE - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

AR­VEN

Vogue kald­te hen­de ’ ver­dens smuk­ke­ste kvin­de’. Hun var ve­nin­de med Ja­ck­ie Ken­ne­dy. Gik på jagt med dron­ning Eliza­beth. Vok­se­de op med 500 tje­ne­ste­folk. Og hav­de skudt 27 ti­gre. Hun var ind­be­gre­bet af gla­mour i en svun­den tid.

Men da Gay­a­tri De­vi, en af In­di­ens sid­ste dron­nin­ger, dø­de i 2009 i en al­der af 90 år, var der in­tet gla­mourøst over ef­ter­spil­let. For hen­des død blev start­skud­det til et juri­disk slags­mål om ret­ten til roy­a­le pa­lad­ser, ju­vel­er og kost­ba­re ma­le­ri­er, om Gay­a­tri De­vis for­mue på mindst 1,5 mia. kro­ner, et slags­mål der først nu er af­slut­tet ved den in­di­ske hø­jeste­ret.

For at for­stå de ufat­te­li­ge rig­dom­me, der er ta­le om, skal ti­den først skru­es tilbage til 1930er­nes In­di­en, hvor lan­det sta­dig var un­der en­gelsk her­re­døm­me, og hvor in­di­ske kon­ger og dron­nin­ger, prin­ser og prin­ses­ser ud­gjor­de top­pen af lan­dets kran­se­ka­ge og hav­de enor­me rig­dom­me.

De fi­ne­ste kostsko­ler

Gay­a­tri De­vi blev født som prin­ses­se i del­sta­ten Cooch Be­har, hvor hun om­gi­vet af en hær af tje­ne­ste­folk, og­så blev be­hand­let som en så­dan. Hun blev sendt på de fi­ne­ste kostsko­ler i Eng­land og Schweiz, og vok­se­de op som en vil­jestærk og selv­stæn­dig dame, der al­le­re­de tid­ligt i li­vet vid­ste, hvad hun vil­le ha­ve. Og fik det.

Så­le­des gik det og­så, da hun i 1931 - kun 12 år gam­mel - mød­te Man Singh II, kon­ge af sta­ten Jai­pur, som ik­ke ale­ne var ni år æl­dre, men og­så i for­vej­en hav­de to ko­ner. De blev fo­rel­ske­de, og gen­nem he­le ni år lyk­ke­des det dem at sni­ge sig til hem­me­li­ge ro­man­ti­ske mø­der, før de i 1940 cho­ke­re­de det in­di­ske ari­sto­kra­ti ved at of­fent­lig­gø­re de­res gif­ter­mål.

I sin selv­bi­o­gra­fi har Gay­a­tri De­vi selv be­skre­vet sit mø­de og ti­den in­den de blev gift, som for­tryl­len­de.

» Det var en kon­stant ud­for­dring at sny­de vo­res for­æl­dre, at ar­ran­ge­re hem­me­li­ge mø­der. Og af og til op­stod der den­ne fan­ta­sti­ske og helt uhør­te fri­hed, hvor det lyk­ke­des os at kø­re en tur på lan­det, spi­se en stjå­len mid­dag sam­men, sej­le sam­men på flo­der­ne. Det var en vi­dun­der­lig og be­ru­sen­de tid, « for­tæl­ler hun om ti­den.

Sel­ve bryl­lup­pet må og­så ha­ve væ­ret be­ru­sen­de. I hvert fald blev det op­ta­get i Gu­in­ness Re­kord­bog som hi­sto­ri­ens dy­re­ste.

At om­ver­de­nen hav­de svært ved at ac­cep­te­re de­res æg­te­skab, lod det fo­rel­ske­de par sig ik­ke knæk­ke af. Li­vet blev le­vet på de store luksus­klin­ger.

Mick Jag­ger og Mi­cha­el Cai­ne

Hjem­me i In­di­en på de roy­a­le pa­lad­ser Ram­bagh og Jai Ma­hal i Jai­pur, blev ti­den for­dre­vet med jagtsel­ska­ber og po­lo. Beg­ge de­le me­stre­de Gay­a­tri De­vi i øv­rigt til per­fek­tion. Bl. a si­ges det, at hun i si­ne yn­gre da­ge ned­lag­de 27 ti­gre. Og selv­føl­ge­lig fe­ster for ce­le­bre gæ­ster som bl. a. Mick Jag­ger og Mi­cha­el Cai­ne.

Som det hør­te til ti­den, blev en del af året til­bragt i Eng­land, nær­me­re be­teg­net Lon­don. Så hop­pe­de de om bord på pri­vat­fly­et og ryk­ke­de ind i de­res hus i den eks­klu­si­ve by­del Knights­brid­ge, hvor co­ck­tail­par­ties og det so­fi­sti­ke­re­de by­liv blev le­vet med den en­gel­ske over­klas­se i he­le som­mer­hal­vå­ret, hvor tem­pe­ra­tu­rer­ne var for hø­je hjem­me i In­di­en.

Helt frem til sin død i 2009 be­va­re­de Gay­a­tri De­vi sin in­ter­es­se for po­lo. Her er hun til­sku­er til en in­ter­na­tio­nal kamp. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.