Ns sid­ste dron­ning

BT - - HISTORIE -

Og lej­lig­heds­vis kun­ne der væ­re af­stik­ke­re til Mon­te Car­lo, hvor en Rolls- Roy­ce nemt kun­ne ta­bes - el­ler vin­des - hen over spil­le­bor­de­ne. hed og fri­gø­rel­se fra eng­læn­der­ne.

Gay­a­tri De­vi blev selv po­li­tisk ak­tiv og stil­le­de op til kon­gres­sen i 1962, 1967 og igen i 1971. Hen­des 1972 med et pen­sel­strøg al­le de for­nem­me fyr­ste- og prin­se­tit­ler, gjor­de ind­hug i de­res for­mue og fra­tog dem en ræk­ke pri­vil­e­gi­er, det an­ty­des og­så, at In­dira Gandhi var så ja­loux på den po­pu­læ­re roy­a­le po­li­ti­ker, at hun fik fa­bri­ke­ret en falsk an­kla­ge mod hen­de, som end­te med at sen­de Gay­a­tri De­vi fem må­ne­der i fængsel. Som i øv­rigt blev til­bragt med stil. Hver dag ifør­te hun sig si­ne chif­fon sa­ri­er, si­ne ju­vel­er og et stænk af par­fu­me. In­gen skul­le knæk­ke dron­nin­gen fra Jai­pur. I hvert fald ik­ke udadtil.

Kvin­ders ret­tig­he­der

Ef­ter fængsels­op­hol­det trak hun sig dog fra po­li­tik. Den op­le­vel­se og hen­des mands død året før hav­de sat de­res spor. Hun de­di­ke­re­de sin tid til vel­gø­ren­hed og kam­pen for in­di­ske kvin­ders ret­tig­he­der.

Sam­me år solg­te fa­mi­li­en de to enor­me pa­lad­ser til en ho­telkæ­de, som har trans­for­me­ret de roy­a­le ge­mak­ker til nog­le af ver­dens mest eks­klu­si­ve ho­tel­ler, hvor den stør­ste su­i­te ko­ster om­kring 100.000 kr. pr. nat. Og det er bl. a. ho­tel­ak­tier­ne fra det­te salg, som har væ­ret om­drej­nings­punkt i den bit­re ar­ve­strid, som Gay­a­tri De­vis bør­ne­børn før­ste gang præ­sen­te­re­de for ret­ten i 2006.

De men­te, at de­res stedon­kel - alt­så en søn af en af Man Singh IIs to an­dre ko­ner - hav­de fi­flet med ak­tie­for­de­lin­gen, hvor­ved de­res ret­mæs­si­ge an­del ef­ter de­res af­dø­de far var kraf­tigt re­du­ce­ret, og at de­res an­slå­e­de tab var 50 mio. dol­lar.

Tre år se­ne­re dø­de de­res bed­ste­mor Gay­a­tri De­vi, 90 år gam­mel. Og fik selv­føl­ge­lig en be­gra­vel­se, der var en dron­ning vær­dig med ele­fant­kor­te­ge og en be­gra­vel­ses­plads re­ser­ve­ret In­di­ens roy­a­le over­klas­se.

Be­skidt og uvær­dig kamp

Og der­med tog kapitel to i ar­ve­stri­den sin be­gyn­del­se.

Iføl­ge de to bør­ne­børn var de nem­lig ene­ar­vin­ger til hen­des del af fa­mi­lie­for­mu­en. På mini­mum 250 mio. dol­lar. Og be­vi­set var et te­sta­men­te skre­vet kort før hen­des død.

Men Gay­a­tri De­vis sted­børn - alt­så bør­ne­ne af den af­dø­de Man Singh IIs to øv­ri­ge ko­ner - an­fæg­te­de te­sta­men­tet. De var nem­lig i be­sid­del­se af hen­des tid­li­ge­re te­sta­men­te, hvori de stod op­ført som ar­vin­ger til hen­des for­mue. Bør­ne­bør­ne­ne hav­de - i de­res ud­læg­ning - ud­nyt­tet en sy­ge­lig og svag æl­dre dame.

Ar­ve­stri­den - som alt­så har stå­et på si­den ved de in­di­ske dom­sto­le - har væ­ret så be­skidt og uvær­dig, at den me­ni­ge in­der har skam­met sig over, at men­ne­sker - som i for­vej­en har så me­get - kan syn­ke så dybt.

Dybt el­ler ej. Én vin­der var der. Nem­lig bør­ne­bør­ne­ne, som i sid­ste uge fik med­hold i hø­jeste­ret og nu hver især kan fø­je mindst 750 mio. kro­ner til for­mu­en.

På ti­gerj­agt med dron­ning Eliza­beth og prins Phi­lip. Gay­a­tri De­vi var en mester­skyt­te og ned­lag­de i si­ne un­ge da­ge 27 ti­gre. Fo­to: AFP

Gay­a­tri De­vi og hen­des mand for­an de­res Rolls Roy­ce, som selv­føl­ge­lig var spe­ci­al­byg­get. Bil­le­det er fra 1940, året hvor de blev gift og det er ik­ke svært at se, hvor­for Vogue ud­råb­te hen­de til ver­dens smuk­ke­ste kvin­de. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.