Kel­ly sang sig ind

Ad­vo­kat og de­mon­stran­ter kæm­pe­de til det sid­ste for de­res om­vend­te ’ en­gel’, Kel­ly Gis­sen­da­ner, der fandt Gud på døds­gan­gen

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Fo­to: Reu­ters

DØDS­STRAF

På døds­brik­sen i Ge­or­gia sang 47- åri­ge Kel­ly Gis­sen­da­ner så smukt og rent, at samt­li­ge vid­ner fik tå­rer i øj­ne­ne. Hun er­klæ­re­de sin kær­lig­hed til for­svar­sad­vo­ka­ten Sus­an Ca­sey. Så vel­sig­ne­de hun si­ne børn og bad om for­la­del­se fra sin nu af­dø­de mands fa­mi­lie. Og ef­ter ba­re ét vers af sal­men ’ Ama­zing Grace’, nap­pe­de hun tre gan­ge ef­ter vej­ret og sov så til­sy­ne­la­den­de stille ind.

Så græd for­svar­sad­vo­ka­ten, der i 16 år hav­de kæm­pet for sin kli­ents liv, som pi­sket. De frem­mød­te jour­na­li­ster tør­re­de de­res el­lers neut­ra­le øj­ne. Og fængs­lets vagt­ha­ven­de er­klæ­re­de, at Kel­ly Renée Gis­sen­da­ner dags da­to hav­de mod­ta­get sin straf: dø­den.

Gis­sen­da­ner var her­med den 16. kvin­de, der blev hen­ret­tet si­den døds­straf­fens ge­nind­før­sel i 1976. I sam­me pe­ri­o­de er 1.373 mænd ble­vet dræbt af sta­ten. Og uden for fængs­let de­mon­stre­re­de fle­re hund­re­de mod døds­straf i al­min­de­lig­hed og Kel­lys hen­ret­tel­se i sær­de­les­hed.

’ Der er et al­ter­na­tiv, Ge­or­gia’, ’ skån Kel­ly’ og ’ Kel­ly er Guds barn’ stod der bl. a. på de frem­mød­tes skil­te. Men det er ik­ke al­le, der kø­ber den 47- åri­ge kvin­des miraku­lø- Så­dan så Kel­ly Gis­sen­da­ner ud, da hun i 1998 blev an­holdt for mor­det på sin æg­te­mand Doug Gis­sen­da­ner.

Fo­to: EPA De­mon­stran­ter for­an døds­gan­gen i Ge­or­gia. se om­ven­del­se fra mor­der til en­gel.

Og én af tviv­ler­ne er den nu pen­sio­ne­re­de de­tek­tiv Doug Da­vis.

Tviv­len­de de­tek­tiv

Det var ham, der som den før­ste i 1998 in­ter­viewe­de Kel­ly Re­nee Gis­sen­da­ner, der net­op hav­de mi­stet sin mand i no­get, der til for­veks­ling lig­ne­de et brutalt rø­ve­ri og rov­mord.

I den po­pu­læ­re park hav­de man fun­det en ud­brændt bil, der til­hør­te Doug Gis­sen­da­ner. Et par da­ge se­ne­re fandt man hr Gis­sen­da­ners lig. Han var ble­vet slå­et ned bag­fra og der­ef­ter stuk­ket i hal­sen ni el­ler 10 gan­ge. Iføl­ge rets­me­di­ci­ner­ne i At­lan­ta var Doug Gis­sen­da­ner for­blødt, mens han hev ef­ter vej­ret og for­søg­te at rej­se sig.

Og rent ru­ti­ne­mæs­sigt var det selv­føl­ge­lig den ’ sor­gram­te’ en­ke, der skul­le af­hø­res først.

Ali­bi el­ler ej

Det var ko­nen, der hav­de meldt man­den sav­net. Og umid­del­bart var Kel­ly Gis­sen­da­ners ali­bi da og­så vandtæt. Hun hav­de væ­ret i by­en med fle­re tro­vær­di­ge ve­nin­der net­op som ’ rø­ve­ri­et’ og mor­det fandt sted. Men som den er­far­ne de­tek­tiv, han var, for­nem­me­de Doug Da­vis med det sam­me, at der var no­get galt.

Og i et nyt in­ter­view med Al­tan­ta Jour­nal- Con­sti­tu­tion for­tæl­ler David:

» Når jeg stil­le­de hen­de spørgs­mål, kig­ge­de hun nog­le gan­ge væk, før hun sva­re­de. An­dre gan­ge und­gik hun helt øjen­kon­takt. Og når jeg gen­tog et spørgs­mål, æn­dre­de sva­ret sig he­le ti­den – ba­re en lil­le smu­le. «

Kel­ly Gis­sen­da­ner be­næg­te­de hårdnak­ket, at der skul­le væ­re pro­ble­mer i æg­te­ska­bet. Men da de­tek­ti­ven så af­slø­re­de, at han vid­ste, at par­ret hav­de væ­ret skilt for blot at bli­ve gift igen, in­drøm­me­de Kel­ly Gis­sen­da­ner, at hun rent fak­tisk hav­de en el­sker, Greg Owen.

SØN­DAG 4. OK­TO­BER 2015

Der­for ind­kald­te kri­mi­nal­be­tjent Doug Davids nu el­ske­ren til af­hø­ring.

Svær af­hø­ring

De før­ste to da­ge stir­re­de Greg Owen blot tavst på be­tjen­te­ne i af­hø­rings­lo­ka­let. Men så be­gynd­te han plud­se­lig at snak­ke som et vand­fald. Og Greg Owen til­stod alt. Men han un­der­stre­ge­de, at han ik­ke hav­de hand­let ale­ne.

Få at sco­re en livs­for­sik­ring på 70.000 kro­ner og for at få hu­set til en halv mil­li­on kro­ner for sig selv hav­de Kel­ly Gis­sen­da­ner nem­lig over­talt Greg Owen til at ’ ta­ge sig af’ man­den. Og Greg Owen gjor­de, som han fik besked på.

Så­le­des blev Doug Gis­sen­da­ner bortført med en kniv for stru­ben. Han blev kørt langt ud i en park ved by­en Da­cu­la. Her blev han tvun­get ind i sko­v­bry­net, hvor han på knæ først blev slå­et med en stavlyg­te og si­den blev stuk­ket i hal­sen og an­sig­tet.

Kel­ly hav­de rin­get til sin mor­de­ri­ske kæ­re­ste 45 gan­ge i ti­mer­ne op til mor­det – ba­re for at sik­re sig. Og da hun ef­ter mor­det modt­og den num­me­ri­ske besked 3- 3- 3, vid­ste hun, at man­den var død. Og hun sag­de far­vel til si­ne ve­nin­der og gik for at bli­ve ’ overrasket’ over man­dens for­svin­den.

» Det var et klart til­ret­telagt og iskoldt mord. Og jeg er ik­ke sik­ker på, at kvin­den bag pla­nen kan æn­dre sig så me­get, « si­ger Doug Da­vis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.