Bom­be­ter­ror i Ni­ge­ria

To bom­ber dræ­ber 15 i ud­kan­ten af Ni­ge­ri­as ho­ved­stad

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: EPA Pe­ter Vo­er­gaard

NI­GE­RIA

Mindst 15 per­so­ner blev dræbt og 41 sår­et i et dob­belt bom­be­an­greb i ud­kan­ten af Ni­ge­ri­as ho­ved­stad, Abuja, fre­dag af­ten. Det op­ly­ser Ni­ge­ri­as na­tio­na­le be­red­skabsa­gen­tur lør­dag til nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Først eks­plo­de­re­de en bom­be ved en po­li­ti­sta­tion i for­sta­den Kuje, der lig­ger tæt ved Abujas luft­havn. Kort tid ef­ter gik en an­den bom­be af i Ny­a­nya, som li­ge­le­des er en for­stad til ho­ved­sta­den. Det er de før­ste an­greb mod Abuja i over et år, skri­ver Reu­ters.

Eks­plo­sio­nen i Ny­a­nya ske­te i et tæt­be­fol­ket om­rå­de ik­ke langt fra, hvor to bom­be­an­greb dræb­te 90 men­ne­sker i april og maj sid­ste år.

Der er fort­sat in­gen, der har ta­get an­svar for fre­da­gens bom­be­an­greb, men iføl­ge Reu­ters ret­ter de ni­ge­ri­an­ske myn­dig­he­der - som van­ligt ved blod­s­ud­g­y­del­ser i lan­det - mi­stan­ke mod den is­la­mi­ske ter­r­or­be­væ­gel­se Boko Ha­ram.

Vil ska­be is­la­mi­stisk stat

Boko Ha­ram har si­den 2009 for­søgt at ska­be en is­la­mi­stisk stat i Ni­ge­ri­as nor­døst­li­ge hjør­ne. I den for­bin­del­se har Boko Ha­ram dræbt tu­sind­vis og fortrængt 2,1 mil­li­o­ner men­ne­sker i Afri­kas fol­ke­ri­ge­ste land.

Ter­r­or­be­væ­gel­sen har i det for­gang­ne år op­le­vet et stort til­ba­ge­slag, da re­ge­rings­styr­ker, godt hjul­pet af mi­li­tær­støt­te fra fle­re af Ni­ge­ri­as na­bo­lan­de, har til­ba­ge­ero­bret me­get af det ter­ri­to­ri­um, som Boko Ha­ram el­lers hav­de ta­get med magt i det nor­døst­li­ge Ni­ge­ria.

Der­for er det, iføl­ge Reu­ters, me­re al­min­de­ligt, at ter­r­or­be­væ­gel­sen slår til med bom­be­an­greb mod mar­keds­plad­ser, bus­sta­tio­ner og po­li­ti­sta­tio­ner.

USA

pe­vo@ bt. dk Øverst for­tæl­ler en be­tjent om de ni men­ne­sker, der blev dræbt den tragi­ske dag. Den 26- åri­ge mand, der tors­dag af­ten dansk tid slog ni per­so­ner ihjel på Umpqua Com­mu­ni­ty Col­le­ge var selv stu­de­ren­de på ste­det. Han skød si­ne eg­ne klas­se­kam­me­ra­ter, for­tæl­ler den lo­ka­le nyheds­ka­nal KOIN om 26- åri­ge Chris Har­per Mer­cer.

Han var be­væb­net med tre pi­sto­ler, et ge­vær og fem ek­stra ma­ga­si­ner, da han den fryg­te­li­ge dag slap hel­ve­de løs i sko­lens gan­ge. Han nå­e­de at dræ­be fem kvin­der og fi­re mænd i al­de­ren 18- 67 år. Blandt de dræb­te var læ­re­ren Lar­ry Le­vi­ne, som un­der­vi­ste i kre­a­tiv skriv­ning.

Øjen­vid­net Kort­ney Mo­o­re, der selv be­fandt sig i klas­se­væ­rel­set, har tid­li­ge­re for­talt til News Re­view, at den 26- åri­ge mand bad folk rej­se sig og si­ge de­res re­li­gion, in­den han skød dem. Syv per­so­ner blev sår­et og over­le­ve­de, da Chris Har­per Mer­cer gik amok. Han blev selv dræbt, da han åb­ne­de ild mod po­li­ti­et.

Po­li­ti­et ar­bej­der sta­dig på at fin­de ud af hans mo­tiv til mas­sed­ra­bet.

Sik­ker­heds­styr­ker un­der­sø­ger et af at­ten­tat­ste­der­ne i ud­kan­ten af ho­ved­sta­den Abuja.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.