Can­na­bis kan hjæl­pe ano­rek­ti­ke­re

BT - - NYHEDER -

Pa­tien­ter med svær anorek­si bli­ver min­dre stres­se­de og får et me­re af­slap­pet for­hold til de­res krop, når de ta­ger pil­ler til­sat en lil­le do­sis can­na­bi­noid, som er det ak­ti­ve stof i can­na­bis. Det vi­ser ny dansk forsk­ning. » Det er po­si­ti­ve resultater og godt nyt, for der fi ndes el­lers ik­ke no­gen sær­lig eff ek­tiv be­hand­ling til den her pa­tient­grup­pe, « si­ger over­læ­ge Alin An­dri­es fra Syd­ve­stjysk Sy­ge­hus Es­b­jerg. Pa­tien­ter­ne tog i gen­nem­snit 0,73 ki­lo på af at få can­na­bi­noid- pil­ler­ne.

Un­der­væg­ti­ge mænd og kvin­der har fær­re­st se­x­part­ne­re, vi­ser ny ame­ri­kansk forsk­ning. Det kan skyl­des, at de un­der­væg­ti­ge li­der af fy­si­ske el­ler psy­ki­ske pro­ble­mer, me­ner for­sker­ne.

Frem­ti­dens Mars- rej­sen­de må be­re­de sig på at få ned­sat de­res hjer­ne­ka­pa­ci­tet un­der den lange rum­rej­se, vi­ser rus­sisk forsk­ning. Eff ek­ten kan mod­ar­bej­des med store mæng­der mo­tion.

Fi­re bak­te­ri­er i ba­by­ers tarm­fl ora er nok til at spå, om de vil ud­vik­le ast­ma se­ne­re i li­vet, vi­ser ny ca­na­disk forsk­ning. Op­da­gel­sen kan fø­re til nye me­to­der for at fore­byg­ge syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.