Kul­tur Eu­ro­pa bli­ver al­dr

Leif David­sen er ak­tu­el med en ny sam­ling novel­ler, der al­le fo­re­går i ver­dens brænd­punk­ter

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

RE­FLEK­SION

For­fat­te­ren Leif David­sen har væ­ret vidt om­kring i ver­den. Som DR- uden­rigskor­re­spon­dent og se­ne­re som for­fat­ter til en ræk­ke be­st­sel­ler­ro­ma­ner.

Nu er han ak­tu­el igen. Den­ne gang med en novel­le­sam­ling ’ 10 mi­nut­ter i vor tid’, der sam­ler tid­li­ge­re novel­ler. David­sen er en lit­terær kosmopo­lit, der fin­der sin in­spira­tion overalt i ver­den. Gan­ske som det var til­fæl­det med for­bil­le­der­ne Gra­ham Gre­e­ne og Er­ne­st He­m­ingway.

» Ver­den var de­res ar­bejds­plads. Så­dan er det og­så med mig. Hvis jeg ik­ke rej­ser, tør­rer jeg ud, « si­ger David­sen.

’ 10 mi­nut­ter i vor tid’ ud­kom­mer på et tids­punkt, hvor dags­or­de­nen i me­di­er­ne så at si­ge ven­der den mod­sat­te vej i for­hold til den­gang, David­sen rap­por­te­re­de fra ver­den. Den­gang åb­ne­des Dan­marks øj­ne mod om­ver­de­nen. Nu vil en del af vo­res om­ver­den ind i Dan­mark - som i re­sten af Eu­ro­pa. Vi ta­ler om flygt­nin­ge­strøm­men fra det syd­li­ge Eu­ro­pa.

» Om 100 år vil man ta­le om den store fol­ke­van­dring i Eu­ro­pa i den sid­ste del af det 20. og før­ste del af det 21. år­hund­re­de. Eu­ro­pa bli­ver al­drig helt det sam­me igen. Det kom­mer vi til at leve med. Der er 60 mio. men­ne­sker i den­ne ver­den, der le­ver som flygt­nin­ge, der er en enorm for­skel på rig og fat­tig. «

Hå­bet er na­tur­ligt

» I he­le men­ne­ske­he­dens hi­sto­rie har folk be­gi­vet sig af sted i håb om at fin­de et bed­re liv et an­det sted. Det kan ik­ke stop­pe, « si­ger David­sen og af­slø­rer, at han på et tids­punkt ar­bej­de­de på en fak­ta­bog om den dan­ske ud­van­dring i sid­ste halv­del af det 19. år­hund­re­de og be­gyn­del­sen af det 20.

» I dag ser vi im­mi­gran­ter­ne sen­de ju­bel- billeder fra Tys­kland, når de kom­mer ind. I gam­le da­ge var det bre­ve. Over­ord­net er det en kom­pleks pro­blem­stil­ling, men en af grun­de­ne til, at der ma­les skøn­ma­le­ri­er af de lan­de, man når frem til, er en me­get men­ne­ske­lig psy­ko­lo­gi, « si­ger Leif David­sen.

» Fra 1864 til 1914 var der 300.000, der for­lod Dan­mark, for­di vi var et lil­le møg­land. Fat­tigt og søn­der­slå­et ef­ter kri­gen i 1864. Ud­van­drin­gen gik især til Ar­gen­ti­na og USA. Når man ser, hvad der ske­te for dem, hvor de kom frem, og sam­men­lig­ner med de­res bre­ve, er der en kæm­pe af­stand. De­res bre­ve er stort set ren­set for ne­ga­ti­ve ting. Ud­van­dre­re skri­ver al­drig ne­ga­tivt om det nye land, de kom­mer til.

Han be­skri­ver fle­re epo­kers kri­ge i sin nye novel­le­sam­ling. Som han f. eks. gjor­de det i den fil­ma­ti­se­re­de ro­man ’ Den ser­bi­ske dan­sker’. Og­så novel­len ’ Ti mi­nut­ter af vor tid’, der læg­ger ti­tel til den nye sam­ling, fo­re­går un­der kri­gen i eksJu­goslavi­en.

’ Vi blev for­fulgt og fik bank’

Man ser bl. a. Un­garn væ­re me­get de­fen­siv. Kan flygt­nin­ge­strøm­men an­tæn­de en ny krig som i Ju­goslavi­en?

» Nej, det tror jeg ik­ke. Men den kan få he­le det eu­ro­pæ­i­ske sam­ar­bej­de til at knir­ke gan­ske ge­val­digt. Der er 120.000 flygt­nin­ge, der skal for­de­les. Cen­tral­eu­ro­pæ­er­ne vil ik­ke ha­ve dem. Man kan for­de­le og læg­ge øko­no­misk pres på de lan­de. EU kan si­ge, at Slovaki­et skal ta­ge 3.000. Hvad gør man, når de så hel­le­re vil nord­på? Og øje­blik­ke­ligt for­la­der Slovaki­et igen. «

Du har rap­por­te­ret fra ver­dens brænd­punk­ter. Har du no­gen­sin­de selv væ­ret ban­ge?

» Mest til en 1. maj- de­mon­stra­tion i Spa­ni­en i pe­ri­o­den ef­ter Francos død ( 1977, red.). Der var en de­mo­kra­ti­se­rings­pro­ces i gang. Al­li­ge­vel blev ci­vil­gar­den sendt på ga­den for at hol­de util­freds­he­den ne­de. Der var slags­mål overalt i Madrid. Jeg be­fandt mig i en stor park sam­men med Reu­ters’ chef­kor­re­spon­dent. Vi blev for­fulgt og fik bank af nog­le gar­di­ster på he­st med ty­repi­ske. Det end­te på for­si­den af BT og New York Ti­mes. Det sid­ste nok ik­ke pga. min til­ste­de­væ­rel­se... Den­gang hav­de de sta­dig ret til at sky­de på folk. Der var jeg lidt ban­ge. Det må jeg in­drøm­me. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.