’’

BT - - KULTUR -

Det er ut­ro­ligt svært at se en løs­ning. Ulig­he­den i den­ne ver­den er sim­pelt­hen enorm, og frem­tids­ud­sig­ter­ne elen­di­ge for mil­li­o­ner af un­ge i Mel­le­mø­sten og Afri­ka

’ Jeg ken­der ik­ke løs­nin­gen’

Leif David­sen, for­fat­ter og jour­na­list Der lig­ger no­get men­ne­ske­ligt i, at når du har brudt op, og din fa­mi­lie må­ske li­ge­frem har sam­let ind til din rej­se, så skøn­ma­ler du det, du er nå­et frem til. Du skri­ver ik­ke om di­ne ne­der­lag, « si­ger Leif David­sen. Den 65- åri­ge for­fat­ter gri­ner lidt. Som er­fa­ren jour­na­list har han mu­lig­vis anet det uud­tal­te spørgs­mål kom­me:

» Med al respekt vil­le jeg nok ta­le med An­gela Mer­kel - og ik­ke jer - hvis jeg kend­te en løs­ning. Hvor­dan man ger­ne vil ha­ve et åbent sam­fund, som har skabt enorm vel­stand, og sam­ti­dig ha­ve et Fort Eu­ro­pa? Det kan man ik­ke. Så skal man sky­de folk. Det gør vi ik­ke. Og det skal vi ik­ke. I så fald vil­le det væ­re et an­det Eu­ro­pa end det, vi ken­der i dag. Det er ut­ro­ligt svært at se en løs­ning. Ulig­he­den i den­ne ver­den er sim­pelt­hen enorm, og frem­tids­ud­sig­ter­ne elen­di­ge for mil­li­o­ner af un­ge i Mel­le­mø­sten og Afri­ka, « si­ger Leif David­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.