Rig det sam­me

BT - - KULTUR - Fyn. 25. juli 1950 i Ot­terup på Nord-

Født

( Kil­de hit­lis­ten. nu)

3. Ras­mus Se­e­bach

Uan­set

1984- 1988

Dan­marks Ra­dios kor­re­spon­dent i Moskva, og har rejst over det me­ste af ver­den som uden­rigskor­re­spon­dent.

si­den 1973 skre­vet bø­ger og dig­te, især om Sov­je­tu­ni­o­nen. Hans po­li­ti­ske spæn­dings­ro­ma­ner er fi ktion, men lig­ger tæt op ad vir­ke­lig­he­den.

kendt for si­ne ro­ma­ner, men han har og­så be­væ­get sig i an­dre gen­rer, f. eks. den do­ku­men­ta­ri­ske be­ret­ning ’ Øst­fron­ten’ ( 1999), ’ Dan­ske­re i krig’ ( 1999) og thril­le­ren ’ De go­de sø­stre’ ( 2001).

Har

Mest

STREAM/ KØB – SAN­GE

Ro­ma­ner

m. m.:’ Uhel­li­ge al­li­an­cer’ ( 1984), ’ Den rus­si­ske san­ge­r­in­de’ ( 1988), ’ Den sid­ste spion’ ( 1991), ’ Den tro­skyl­di­ge rus­ser’ ( 1993), ’ For­ræ­de­ren - og an­dre hi­sto­ri­er’ ( 1995), ’ Den ser­bi­ske dan­sker’ ( 1996), ’ Li­me’s bil­le­de’ ( 1998), ’ Pa­tri­ar­kens hæn­de­li­ge død’ ( 2013), ’ Ste­in­becks spø­gel­se – jag­ten på en for­fat­ter’ ( 2014). TOP 5 1. Klovn Fore­ver 2. In­derst in­de 3. Som­me­ren ’ 92 4. Ma­ze Run­ner 2: In­fer­no. 5. Eve­rest

» Om 100 år vil man ta­le om den store fol­ke­van­dring i Eu­ro­pa i den sid­ste del af det 20. og før­ste del af det 21. år­hund­re­de. Eu­ro­pa bli­ver al­drig helt det sam­me igen, « si­ger Leif David­sen. Som jour­na­list har han væ­ret i man­ge af ver­dens brænd­punk­ter. Som for­fat­ter skri­ver han om dem.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

130.000 ind­van­dre­re vil ind i Eu­ro­pa. I Dan­mark gik fle­re hund­re­de voks­ne og børn på mo­tor­vej­en den­ne som­mer. Un­garn har op­ført et hegn ved de­res græn­se. Og i Græken­land ram­mer en lind strøm af gum­mi­bå­de med des­pe­ra­te flygt­nin­ge dag­ligt stran­de­ne. Fo­to: Bax Lind­hardt, Reu­ters og Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.