’ Børn i dag er for over­vå­ge­de’

BT - - KULTUR -

MIN­DER

Leif David­sen har bi­dra­get til es­say­sam­lin­gen ’ Min barn­dom i 50er­ne’ med hi­sto­ri­er om kend­te dan­ske­res barn­dom i 50’ er­ne. Hans hi­sto­rie hed­der ’ Fjer­ne voks­ne’.

» Den helt store for­skel på den­gang og nu er, at for­æl­dre­ne den­gang al­drig blan­de­de sig i no­get af det, vi fo­re­tog os. Vi le­ve­de vo­res eget liv. Når vi kom hjem, ane­de vo­res for­æl­dre ik­ke, hvor vi hav­de væ­ret. Hvis de spurg­te, ’ hvor har I væ­ret hen­ne’, sva­re­de vi ’ uden­for’. I dag er børn jo stort set over­vå­get døg­net rundt, « si­ger David­sen.

» Vi måt­te ik­ke gå ned på hav­nen, vi gjor­de det al­li­ge­vel. Jeg kan godt tæn­ke, at det er ut­ro­ligt, at der ik­ke ske­te me­re. Vi svøm­me­de i hav­nen og slo­ges med de an­dre ga­der. Det po­si­ti­ve i dag er, at for­æl­dre har et me­get tæt­te­re for­hold til de­res børn. Især som mand. Det er en me­get stor for­del. Til gen­gæld går bør­ne­ne glip af en stor fri­hed med for­æl­dre, der al­tid skal for­tæl­le dem, hvad de skal le­ge, og hvad de ik­ke skal le­ge. Børn i dag er for over­vå­ge­de, sy­nes jeg. Mo­bil­te­le­fo­nen er jo nær­mest ble­vet en sut­te­klud, ba­re de er fal­det i sko­le­går­den, rin­ger de hjem til mor, « si­ger David­sen.

’ Min barn­dom i 50er­ne’ ud­kom­mer om en uge. Og­så Mar­gre­te Auken, Uff e El­le­mann- Jen­sen, Dai­mi Gent­le, Gre­te­li­se Holm, Ber­tel Haar­der, Birthe Kjær, Samu­el Ra­chlin, Bjar­ne Reu­ter, Me­ret­he Sta­ge­torn, Char­lot­te Strand­gaard og Flem­m­ing Qu­ist Møl­ler for­tæl­ler om de­res barn­dom. Jae

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.