Med hang til heavy me­tal

Der er plads til an­det end ar­bej­de i er­hvervsad­vo­kat Claus Ju­el Han­sens liv

BT - - NAVNE - Vi­be Hylt­oft vh@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I MOR­GEN

Claus Ju­el Hansen er fi rma­ets mand og har væ­ret ’ gift ’ med Kro­mann Re­u­mert om­trent li­ge så læn­ge som med æg­te­fæl­len Dor­te. Der er holdt sølv­bryl­lup beg­ge ste­der.

Han blev cand. jur. i 1989 og be­gynd­te straks som ad­vo­kat­fuld­mæg­tig i Kro­mann Re­u­mert, hvor han har væ­ret li­ge si­den.

Som 28- årig blev han sendt til Lon­don, hvor han var an­svar­lig for fi rma­ets Lon­don- kon­tor i tre år. Net- op hjemvendt blev han ud­nævnt til part­ner og der­med me­de­jer af Kro­mann Re­u­mert. Da han var 45 år, blev han blandt de 71 part­ne­re enstem­migt valgt til at stå i spid­sen for Kro­mann Re­u­mert som ma­nag­ing part­ner. En post han be­stred fra 2011 til 2013.

Claus Ju­el Hansen er eks­pert i no­get så kna­størt som ar­bejds- og an­sæt­tel­ses­ret, men man­ge vil­le for­ment­lig ger­ne kun­ne kig­ge ham over skul­de­ren og læ­se med, når han sid­der med di­rek­tør­kon­trak­ter og bonus- og in­ci­ta­ments­ord­nin­ger, der er hans spe­ci­a­le in­den for ar­bejds- og an­sæt­tel­ses­ret­ten.

De se­ne­re år har han væ­ret til- knyt­tet Kro­mann Re­u­merts af­de­ling for rets­sa­ger og vold­gift og be­skæft iger sig nu og­så med stør­re rets­sa­ger for fi rma­ets er­hvervs­kli­en­ter, her­un­der sa­ger om le­del­ses- og re­visor­ansvar i nød­li­den­de pen­ge­in­sti­tut­ter.

So­ber over for mod­par­ten

Fra rets­sa­ger er Claus Ju­el Hansen kendt som en dyg­tig pro­ce­dør, der er so­ber og­så over for mod­par­ten. Selv når op­ga­ven er at ud­stil­le mod­par­tens svag­he­der, for­fal­der han ik­ke som nog­le kol­le­ger i bran­chen til ond­skabs­fuld­he­der, men er diplo­ma­tisk i sit ord­valg. Al­li­ge­vel vin­der han oft e sa­ger­ne.

Selv­høj­ti­de­lig kan man ik­ke be­skyl­de Claus Ju­el Hansen for at væ­re. Han er ne­de på jor­den og ik­ke ban­ge for at gi­ve no­get af sig selv. For ek­sem­pel er hans hund Ozzy opkaldt eft er heavy me­tal- ban­det Bla­ck Sab­bat­hs ex­cen­tri­ske for­san­ger, Ozzy Os­bor­ne. Han ser ger­ne Arsenals kam­pe på hjem­me­ba­ne i Lon­don el­ler gen­hø­rer heavy me­tal- kory­fæ­er­ne Iron Mai­den li­ve. Må­ske lidt over­ra­sken­de for en heavy me­tal­fan er Claus Ju­el Hansen og­så vild med co­un­try­mu­sik og har væ­ret i Nas­hvil­le for at hø­re Car­rie Un­derwood.

Den let­be­ne­de tv- se­rie ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’ har og­så kun­net fan­ge ad- vo­ka­tens op­mærk­som­hed, hvil­ket har sik­ret ham fl ot­te pla­ce­rin­ger ved per­so­na­le­fester­nes quizzer om tv­se­ri­en.

Ve­te­ran­fod­bold

PR- fo­to Pri­vat­li­vet de­ler han med Dor­te, der er pæ­da­go­gisk le­der på Sko­vlun­de Skole. De bor på Fre­de­riks­berg og har tre børn i al­de­ren 19 til 24 år. I fri­ti­den spil­ler Claus Ju­el Hansen ve­te­ran­fod­bold i FC Du­e­vej. Han kø­rer ra­cer­cy­kel, ger­ne i de fran­ske al­per, hvor han i år gen­nem­før­te La Mar­mot­te. En god bog kan og­så fri­ste. Sær­ligt hi­sto­ri­ske ro­ma­ner, bi­o­gra­fi er el­ler en god krimi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.