Ond­ska­ben lu­rer

BT - - TV - THRILLER 10: 20 12: 40 19: 25 21: 00 22: 40 00: 25- 06: 00 08: 25 16: 00 15: 00

” Fri os fra de on­de” er en fi lm, der skub­ber til den blø­de fo­re­stil­ling om, at det on­de kun fi ndes på Bal­kan, i Irak og på al­ver­dens an­dre slag­mar­ker. For Ole Bor­nedal er fi lmen en til­ba­ge­ven­den til si­ne jy­ske rød­der med en for­tæl­ling om det go­de og det on­de, men og­så om for­bry­del­se og straf, kær­lig­hed og had. Den frem­gangs­ri­ge ad­vo­kat Jo­han­nes ven­der tilbage til sin fø­de­by i den jy­ske provins. Med sin un­ge ko­ne, Per­nil­le, og de­res to børn drøm­mer Jo­han­nes om at skift e stor­by­ens stress og jag ud med fre­de­lig lan­di­dyl, hvor han kan hel­li­ge sig fa­mi- li­en og væ­re tæt på na­tu­ren. Krigs­ve­te­ra­nen Alain fra Bal­kan hjæl­per med istand­s­æt­tel­se af hu­set og Alain er lang­somt ved at få tro­en på li­vet tilbage. Jo­han­nes’ ur­e­ger­li­ge bror, Lars, har bo­et i lands­by­en al­tid og ar­bej­der som lang­turs­chauff ør, når han ik­ke li­ge drik­ker sig fuld på den lo­ka- le bo­de­ga el­ler er i slags­mål. Ved et tragisk uheld kom­mer han til at kø­re den æl­dre kvin­de An­na ned ude på ho­ved­vej­en. Det lyk­kes ham at plan-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: te fal­ske be­vi­ser, der pla­ce­rer skyl­den hos Alain, og så rul­ler lavi­nen, der for­vand­ler den fre­de­li­ge provin­si­dyl til en krigszo­ne. ( DR3)

( T) Ci­mar­ron. Ame­ri­kansk western fra 1960. ( T) Ope­ra­tion Crossbow. Ame­ri­kan­sken­gelsk krigs­dra­ma fra 1965.

( T) De dø­de med støv­ler­ne på. Ame­ri­kansk western fra 1941.

( T) Or­lov i Hol­lywood. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1945. Night at the Movies, A: The Gi­gan­tic Wor­ld of Epi­cs. ( T) BenHur. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1959.

Sid­ste mand i li­ve. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction- film fra 1971. ( T) Fly­pirat om bord. Ame­ri­kansk katastrofefilm fra 1972. ( T) Mary Dea­res for­lis. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1959.

Nat- tv.

Las­se Rim­mer og Le­ne Ny­strøm spil­ler et ungt æg­te­par, der mø­der de mør­ke si­der af provin­sen i Ole Bor­nedals thriller fra 2009.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.