Hans Jør­gen

BON­NI­CH­SEN

BT - - SØNDAG -

Me­ner du, det er tryg­heds­ska­ben­de, at vi i dag har po­li­ti­folk med ma­skin­ge­væ­rer for­an sy­na­go­ger? Hvor­dan har po­li­ti­man­dens rolle æn­dret sig de se­ne­re år? Hvis du skul­le æn­dre et par ting in­den­for po­li­ti­et, hvad skul­le det så væ­re? Hvad vil du ger­ne væ­re kendt for? Hvor­dan sik­rer vi Dan­mark mod ter­r­o­ri­ster, når vi ik­ke har græn­se­kon­trol?

72 år – tid­li­ge­re chef for PET

Har du et mot­to?

Nej – tvær­ti­mod - for så min­des vi om ter­r­ortrus­len, og glem­mer helt, at ri­si­ko­en for, at vi ud­sæt­tes for ter­ror, næ­sten ik­ke er til at få øje på. Nog­le me­ner, at den sva­rer til at bli­ve ædt af en haj i Øre­sund. Re­a­li­te­ter­ne er, at det er far­li­ge­re at fær­des i den dan­ske tra­fi k. Po­li­ti­et er kom­met læn­ge­re og læn­ge­re væk fra bor­ger­ne, og når de en­de­lig er i nær­he­den af dem, så er det med en ra­dar i hån­den el­ler i en fart­fæl­de, hvor de ’ sky­der’ bor­ger­ne end­nu læn­ge­re væk fra sig med fartbø­der etc.. Det er ik­ke den en­kel­te po­li­ti­mands skyld, men ud­vik­lin­gen i kri­mi­na­li­tets­møn­ste­ret og man­gel på res­sour­cer. Li­ge nu er man i gang med et nyt po­li­ti­for­lig, og der sy­nes at væ­re en po­si­tiv stem­ning i for­hold til sty rkel­sen af kor­p­set. Det kan for­hå­bent­lig æn­dre på til­stan­den. En god og kær­lig fa­mi­lie­far. Re­sten be­stem­mer off ent­lig­he­den. Det er en fejl­ag­tig op­fat­tel­se, at græn­se­kon­trol fan­ger ter­r­o­ri­ster. Det gør et godt og stærkt in­ter­na­tio­nalt eft er­ret­nings- og po­li­ti­ar­bej­de. Ter­r­or­hi­sto­ri­en, og­så den dan­ske, vi­ser os til­li­ge, at det er de fær­re­ste ter­r­o­ri­ster der kom­mer ude­fra.

Tvivl på alt, men tro på me­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.