H

BT - - SØNDAG -

un hol­der af smuk­ke ting. En­gang kør­te Aman­da Ja­cob­sen rundt i Bent­ley, BMW og Lam­borg­hini. Hun bo­e­de i en mil­li­onvil­la på Strand­vej­en med de­sig­ner­møb­ler og op­var­met car­port. Den tid er for­bi. Hen­des luksus­liv smul­dre­de, da hun un­der stor me­di­e­be­vå­gen­hed blev idømt fi re et halvt års fængsel for at ha­ve læn­set virk­som­he­den Ga­te Gour­met, hvor hun var an­sat som di­rek­tør, for 130 mil­li­o­ner kro­ner. Den fri­hed, som pen­ge kan kø­be, blev er­stat­tet af et liv som indsat i Hor­se­rød Stats­fængsel.

Nu er 48- åri­ge Aman­da Ja­cob­sen løsladt, og hun er igen om­gi­vet af smuk­ke ting. En dø­be­font, hug­get ud i mas­sivt mar­mor. Et sort fl ygel. En fi re me­ter høj for­gyldt Jesus- fi gur. Hun har få­et job. Som kir­ke­tje­ner. » Er her ik­ke smukt?, « ud­bry­der Aman­da Ja­cob­sen og læg­ger ho­ve­d­et med de ka­rak­te­ri­sti­ske krøller tilbage for at se op på den stjer­ne­ma­le­de loft shvæl­ving i Sankt Pauls Kir­ke. Hun fær­des hjem­me­vant på det blan­ke trægulv. Si­den marts i år har hun haft sin dag­li­ge gang i den gam­le kir­ke midt i København.

Søn­dag for­mid­dag står hun klar med sal­mebø­ger­ne, når de kø­ben­havn­ske sog­nebørn strøm­mer til for at hø­re ken­dis­præ­sten Kat­hri­ne Lil­leør præ­di­ke. Hun bi­står præ­sten un­der bryl­lup­per, be­gra­vel­ser og høj­mes­ser, men pri­mært in­de­bæ­rer job­bet som kir­ke­tje­ner en ræk­ke prak­ti­ske op­ga­ver som at ryd­de op, gø­re rent, slå græs og la­ve kaff e.

» Ren­gø­ring er et tak­nem­me­ligt job, for du kan se re­sul­ta­tet med det sam­me. Og så er det en til­freds­stil­len­de fø­lel­se, når man sam­ti­dig går rundt i så­dan en smuk kir­kesal. Jeg fø­ler he­le ti­den, at jeg har en con­nection med ham der­ov­re, når jeg la­ver mit ar­bej­de, « si­ger Aman­da Ja­cob­sen og pe­ger hen på jesus- fi gu­ren.

Født i Iran

Aman­da Ja­cob­sen blev født i Iran, men kom til Dan­mark som 16- årig. Den­gang var Iran i krig med Irak. Hun fi k dansk stats­bor­ger­skab nog­le år se­ne­re. Aman­da Ja­cob­sen er født jø­de, men i 2010 be­gynd­te hun at få et nært for­hold til den krist­ne kir­ke. Det ske­te, mens hun var på top­pen af sin kri­mi­nel­le lø­be­ba­ne.

Bid for bid over­før­te hun be­løb fra Ga­te Gour­mets kon­ti til sin egen. For at dæk­ke over svind­len for­fal­ske­de hun kon­toud­skrift er og un­der­skrift er. Pen­ge­ne gik til at fi nan­si­e­re hen­des enor­me over­for­brug.

» Jeg be­gik kri­mi­na­li­tet, og jeg vil­le ger­ne ud af det. Men der var nog­le men­ne­sker, som var vi­den­de om det, og som ger­ne vil­le ha­ve, at jeg fort­sat­te. Man kan godt si­ge, der fandt en af­pres­ning sted. Når man har den ty­pe af pro­ble­mer, står man ale­ne med det og bæ­rer an­sva­ret på si­ne eg­ne skul­dre. Jeg var un­der et enormt men­ne­ske­ligt pres. I Schweiz, hvor vi bo­e­de på det tids­punkt, var der nær­mest en kir­ke på hvert ga­de­hjør­ne, og jeg fandt ud af, at jeg kun­ne gå ind i en kir­ke og få ro, « si­ger Aman­da Ja­cob­sen.

Tog sit eget liv

I 2010 valg­te Aman­da Ja­cob­sen selv at for­tæl­le Ga­te Gour­met om ty­ve­ri­et. 26. fe­bru­ar tog Aman­da Ja­cob­sens mand Jes­per Nyholm Ja­cob­sen sit eget liv og eft er­lod hen­de med par­rets to søn­ner. 3. marts meld­te Ga­te Gour­met Aman­da Ja­cob­sen til po­li­ti­et. Hun valg­te at rej­se til Dan­mark og la­de dansk po­li­ti eft er­for­ske sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.