’’

BT - - SØNDAG -

Job­bet som kir­ke­tje­ner blev en chan­ce for en ny be­gyn­del­se og et nyt liv for Aman­da Ja­cob­sen.

Et liv uden luksus og et liv, der pas­ser Aman­da Ja­cob­sen fi nt:

» Pen­ge gi­ver fri­hed – dét skal man ik­ke un­der­vur­de­re – men man bli­ver ik­ke lyk­ke­lig af pen­ge. Der var store om­kost­nin­ger ved at be­va­re det liv . Vi hav­de f. eks. ind­brud i vo­res hus 20 gan­ge og måt­te hy­re et vagt­værn. Så blev bi­len rid­set, og det ko­ster og­så no­get. I dag er jeg glad, hvis jeg har 500 kro­ner til overs, når må­ne­den er slut. Det er me­get nem­me­re. « Hvil­ket liv vil du ger­ne leve frem­over? » Det ene­ste, jeg vil, er at ha­ve en stille og ro­lig til­væ­rel­se un­der ra­da­ren, pas­se mit job og gå hjem og pas­se mi­ne børn. De har be­talt en me­get høj pris for de­res mors fejl­ta­gel­ser. Der­for gør jeg mit bed­ste for, at vi får så sta­bil en til­væ­rel­se som mu­ligt. Jeg kan ik­ke æn­dre på for­ti­den. Jeg kan ik­ke æn­dre på alt, hvad der er sket. Det ene­ste jeg kan gø­re, er at byg­ge en bed­re og me­re sta­bil frem­tid af hen­syn til mi­ne børn og mig selv . «

No­gen kun­ne må­ske få den tan­ke, at du bru­ger det her job til at kom­me ud til al­le di­ne ‘ gem­te’ mil­li­o­ner?

» Det har jeg har hørt så tit. Der var og­så no­gen i fængs­let, der sag­de til mig: ’ Åhr, du har jo så man­ge pen­ge’. Jeg ple­jer at si­ge: ’ De er ved træ­et med det gu­le kryds, så be­gynd du ba­re at gra­ve’. Det er for­di, man ik­ke for­står, hvor­dan sy­ste­met fo­re­går. Man­ge af de pen­ge, som jeg hav­de stjå­let, er jo ’ kun­sti­ge pen­ge’. Det er ik­ke 1.000- kro­ne­sed­ler, som du kan gå ud at bru­ge. «

Jeg har lidt

Men hvor er pen­ge­ne?

» De har jo fak­tisk kon­fi ske­ret alt. De fi k alt. Rub og stub. Selv bør­ne­nes op­spa­rings­kon­ti. De har få­et alt, og så har de solgt det. Men hvis man sælger et Ro­le­xur, der har ko­stet en mil­li­on, for ti tu­sin­de kro­ner, så får man jo selv­føl­ge­lig ik­ke al­le pen­ge­ne tilbage. «

Så du har ik­ke en lil­le mil­li­on gemt i Jesus­sta­tu­en derop­pe?

» Nej, og det for­nær­mer mig lidt, når du spør­ger om det, for jeg har lidt så me­get, og det har væ­ret så gru­somt. «

Fo­re­lø­big er Aman­da Ja­cob­sen an­sat som vi­kar, men hun hå­ber på at kun­ne bli­ve fa­stan­sat i i kir­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.