MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

1

Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen ( født 24. maj 1943) er tid­li­ge­re chefk ri­mi­nal­in­spek­tør hos Rigs­po­li­ti­che­fen og tid­li­ge­re ope­ra­tiv chef for Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET). Eft er sin pen­sio­ne­ring har han væ­ret en oft e brugt kom­men­ta­tor og de­bat­tør i dan­ske me­di­er. On­k­ler dø­de i kri­gen

Jeg blev født i 1943 i Ha­der­s­lev og er et barn af græn­selan­det, og det er ik­ke al­tid li­ge lyk­ke­ligt. Min far Tho­mas’ to brød­re blev tvun­get i ty sk tje­ne­ste på Vest­fron­ten un­der Før­ste Ver­denskrig, og det ko­ste­de dem li­vet, da de kom i en fransk krigs­fan­ge­lejr og dø­de af tu­ber­kulo­se. Jeg har bre­ve fra dem, som de skrev, da de var på Vest­fron­ten i skyt­te­gravskri­gen – en af de mest be­sti­al­ske kri­ge no­gen­sin­de. Min mor In­grid var hjem­me­gå­en­de, og min far Tho­mas var dis­po­nent i en her­re­e­kvi­pe­rings­for­ret­ning. Jeg lær­te hjem­me­fra om or­dent­lig­hed, ren­lig­hed og respekt for myn­dig­he­der­ne. Det var den gam­le skole, og som­me ti­der fo­re­gik det og­så med hård hånd, spansk­rø­ret var ik­ke ulov­ligt, og jeg kan den dag i dag hu­ske svir­pet over min bagdel. Læ­ste fræk bog

Her var jeg i det fi ne­ste puds og hos Kehlet. Fo­to­gra­fe­ring den­gang var et se­ri­øst sty kke hånd­værk. Som barn var jeg en læ­se­he­st, og jeg fi k me­get tid­ligt lå­n­er­kort til vok­sen­bi­bli­o­te­ket. Jeg var vild med Jan­bø­ger­ne om dren­gen, hvis far var kri­mi­nal­kom­mis­sær i drabs­af­de­lin­gen. Dem læ­ste jeg fl ere gan­ge. Om aft enen skul­le jeg sluk­ke ly­set på væ­rel­set, men hav­de en lam­pe un­der dy­nen og kun­ne læ­se vi­de­re. Da jeg kom i te­e­na­ge­al­de­ren, læ­ste jeg bl. a. den nor­ske for­fat­ter Ag­ner Myk­les bog ’ San­gen om den rø­de ru­bin’. Det for­bud­te er al­tid spæn­den­de, og det var en af de før­ste vir­ke­lig po­r­no­gra­fi ske ro­ma­ner. Det var et scoop at kun­ne for­tæl­le det til de an­dre.

2

I de go­de gam­le da­ge

Her var jeg ufat­te­lig blond og hav­de fald i hå­ret. På den tid var po­li­ti­be­tjen­tes rolle den, man så på pla­ka­ten fra 1953 af Vig­go Vagn­by, hvor en be­tjent hol­der tra­fi kken tilbage for en an­de­fa­mi­lie. Nu og ak­tu­elt har jeg set en ud­ga­ve af den, hvor be­tjen­te med ma­skin­pi­sto­ler hol­der tra­fi kken tilbage for en an­de­fa­mi­lie, der rysten­de skræmt iler over ga­den. Rol­len som po­li­ti­be­tjent har æn­dret sig me­get, og man­ge be­tjen­te fø­ler det be­la­sten­de og tri­vi­elt at ind­træ­de i den­ne nye rolle, som jeg ik­ke me­ner er tryg­heds­ska­ben­de.

3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.