EN GAN­SKE SÆR Hi­sto­ri­en om Pors­che og VW, luksus­bi­len og fol­ke­vog­nen, er og­så hi­sto­ri­en om kla­ner­ne Pors­che og Piëch, der in­dædt har kæm­pet om mag­ten og æren i et halvt år- hund­re­de

BT - - SØNDAG - Ug@ ber­ling­s­ke. dk

Den før­ste ge­ne­ra­tion bygger op, den næ­ste be­va­rer, og min ge­ne­ra­tion er så den tred­je, og den ple­jer at øde­læg­ge. Og det lyk­ke­des os næ­sten... « Så­dan blev hi­sto­ri­en om Volkswa­gen og Pors­che sam­men­fat­tet for nog­le år si­den af Ferdinand Piëch, og han ved, hvad han ta­ler om, for han er en del af den­ne hi­sto­rie, og han var en af dem, som var ved at øde­læg­ge den.

De to be­røm­te ty­ske bil­mær­ker Pors­che og Volkswa­gen kan væ­re så for­skel­li­ge, de vil – det ene sælger drøm­me, det an­det sælger vir­ke­lig­hed. Men bag dem beg­ge står en stor og sten­rig fa­mi­lie, op­delt i to stri­den­de kla­ner. Gen­nem he­le eft er­krig­sti­den har de holdt hin­an­den ud og holdt hin­an­den i skak i en skrø­be­lig magt­ba­lan­ce.

Ferdinand Piëch le­der den ene klan; hans fæt­ter, Wol­f­gang Pors­che, den an­den. Ved of­fent­li­ge lej­lig­he­der sør­ger de for at sid­de ved si­den af hin­an­den.

Fa­mi­liei­dyl­len er dog en il­lu­sion. » Mod­fa­mi­li­en « og » dem uden nav­net « skal væ­re be­teg­nel­ser, de to fa­mi­lie­gre­ne bru­ger om hin­an­den; Piëch- gre­nen ned­stam­mer fra en dat­ter af grund­læg­ge­ren; der­for hed­der de ik­ke Pors­che til eft er­navn.

Kla­ner­ne hav­de de­res se­ne­ste op­gør i 2008, men i dis­se år hol­der de fred. Det er nok og­så det klo­ge­ste li­ge nu, da de­res bil­kon­cern vak­ler un­der ’ Die­sel­ga­te’, skan­da­len om bi­ler­ne, der snød med ud­stød­ning­s­te­sten.

Fa­mi­lie­for­hol­de­ne er ind­vik­le­de som i en Wag­nero­pe­ra .

Det he­le be­gynd­te med Ferdinand Pors­che, en selv­stæn­dig bil­kon­struk­tør fra Østrig med egen in­ge­ni­ør­virk­som­hed i Stutt­g­art. Al­le­re­de som ung in­ter­es­se­re­de han sig for bi­ler, og på Ver­dens­ud­stil­lin­gen i Pa­ris kun­ne den den­gang 25- åri­ge østri­ger præ­sen­te­re en el­bil. Se­ne­re blev han an­sat hos Daim­ler- Benz og end­te i 1920er­ne som ud­vik­lings­di­rek­tør her. Var han ble­vet hos Daim­ler, hav­de bil­hi­sto­ri­en set an­der­le­des ud, men i 1931 åb­ne­de han eget de­sign­bu­reau.

Dra­ma­tisk magt­kamp

I 1934 fi k han den op­ga­ve, der kom til at for­me hans liv: Rei­chs­ver­band der Deut­schen Au­to­mo­bi­lin­du­strie bad ham de­sig­ne en ’ fol­ke­vogn’, en bil­lig bil til de ty­ske mas­ser, som skul­le mar­keds­fø­res af den nye stats­li­ge Deut­sche Ar­beits­fronts rej­se­bu­reau og fe­ri­ear­ran-

SØN­DAG 4. OK­TO­BER 2015

Ferdinand og Wol­f­gang Pors­che i 2012. Fo­to: Uli Deck

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.