’’

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

OG END­NU FLE­RE spurg­te: Hvor­for er det al­tid de tyk­ke, der skal mob­bes? Men det er det skam hel­ler ik­ke. Jeg spil­ler f. eks. hver we­e­kend sam­men med en mu­si­ker, der har langt hår. Der går al­drig en aft en, uden at han får per­fi de be­mærk­nin­ger om sit hår. Og to af mi­ne ve­nin­der, der ba­re er ul­tra tyn­de ( og ger­ne vil­le væ­re tyk­ke­re, hvis de kun­ne ta­ge på) bli­ver hå­net dag­ligt. Og så er der dem, der er børn af po­p­mu­si­ke­re… det kan man alt­så og­så godt hø­re for! MOB­NING STOP­PER FØRST, når de, der bli­ver mob­bet, hol­der op med selv at mob­be vi­de­re el­ler ’ mob­be tilbage’. Vend den an­den kind til. Det er mit bed­ste råd. Det ud­stil­ler i langt hø­je­re grad den, der mob­ber. Du har kun ét liv, og jeg har svært ved at se, at det skul­le bli­ve bed­re, når du selv går på pen­sion, hvis ik­ke du gør no­get for dig selv. Du kun­ne jo be­gyn­de med at væl­ge USA for en pe­ri­o­de. Du kun­ne be­slut­te at fl yt­te der­over i et års tid for at se, hvor­dan det går. Du kan jo al­tid fl yt­te tilbage til Dan­mark, hvis ik­ke det går. Men in­den du ta­ger af sted, så sy­nes jeg, du skal læg­ge en slag­plan for din ko­ne. Hvis hun er al­ko­ho­li­ker, så skal du til­mel­de hen­de et af­væn­nings­pro­gram ( det kan du fi nde hjælp til på di­ver­se AA si­der). Og el­lers kan du læg­ge et ga­ve­kort på f. eks. 10 ti­mer hos en psy­ko­log. Du kan og­så in­vi­te­re hen­de med til en psy­ko­log sam­men med dig ( og her me­ner jeg, du skal ha­ve be­stilt ti­den og nær­mest stille det som et krav me­re end et til­bud, at hun går med). Jeg ved jo ik­ke præ­cis, hvor der er størst be­hov for at sæt­te ind – det ved du bed­re selv – men jeg tror, du for din egen sjæle­freds skyld skal li­ne et hjæl­pe­pro­gram op til hen­de, så du kan si­ge, at du gjor­de et sid­ste for­søg, in­den du rej­ste. Et men­ne­ske kan kæm­pe med man­ge ting i lang tid. Men et men­ne­ske kan ik­ke kæm­pe kam­pen for to al­tid. Jeg tror, du skal til at kæm­pe lidt me­re for dig selv. Hvor hårdt det end ly­der. Jeg øn­sker det bed­ste for jer beg­ge. An­net­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.