Er jeg egoist, hvis jeg for­la­der hen­de?

BT - - SØNDAG -

Eft er­hån­den hand­ler det kun om kvin­der, der svig­tes af de­res mænd. Jeg mød­te for ca. 15 år si­den en dej­lig kvin­de, som var i et vol­de­ligt æg­te­skab. Med min hjælp kom hun ud af for­hol­det, og vi har le­vet sam­men si­den. Vi hav­de i en del år et godt for­hold og se­xliv. Nu er det 3 år si­den, vi sidst har væ­ret sam­men i sen­gen. Jeg blev i be­gyn­del­sen lo­vet guld og grøn­ne sko­ve, men alt har æn­dret sig. Jeg ar­bej­der fuld­tid, og min ko­ne er før­tids­pen­sio­nist. Hun går hjem­me, la­ver ik­ke da­gens ger­ning, ud­over at drik­ke og ry­ge da­gen lang. Jeg spør­ger dag­lig, hvad jeg kan gø­re for at få det til at fun­ge­re, men sva­ret er hver gang, at det er hen­de, der har et pro­blem. Hun vil ik­ke snak­ke om det. Jeg har bedt hen­de op­sø­ge psy­ko­log, men sva­ret er, at det har hun ik­ke lyst til. Jeg ar­bej­der, kø­ber ind, la­ver mad, luft er hund­en, sør­ger for ren­gø­ring, så godt jeg nu kan. Jeg er der, hvor jeg ik­ke gi­der læn­ge­re. Jeg kan gå pen­sion om 1 år og har der­for fat i den kor­te en­de. Skal jeg væl­ge at leve vi­de­re i det­te for­hold, el­ler skal jeg ud­le­ve min drøm om at fl yt­te tilbage til USA, hvor jeg har bo­et i en del år. Al­le mi­ne ven­ner er i USA, jeg sav­ner dem og er ame­ri­kansk stats­bor­ger. Er jeg egoist, hvis jeg for­la­der hen­de ? Tak for dit fi ne brev. Lad mig be­sva­re det bag­læns: Er du egoist? Nej, det er du ik­ke. Din ko­ne har er­kendt, at det er hen­de, der har pro­ble­mer. Det er fak­tisk rig­tig fi nt, for er­ken­del­se er det før­ste skridt mod en løs­ning. Men hvis man er­ken­der, at der er et pro­blem og så ik­ke øn­sker at gø­re no­get ved det, så har man jo truff et et ak­tivt valg. Hvis din ko­nes valg er at bli­ve i sølet, så har du lov at træff e et valg om at be­skyt­te dig selv imod at bli­ve truk­ket med ned. Hun ar­bej­der ik­ke, og hun ry­ger og drik­ker me­get. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke godt for no­gen, og spørgs­må­let er, om hun over­ho­ve­det er kva­li­fi ce­ret til at træff e de ret­te be­slut­nin­ger for sig selv. Det tror jeg desvær­re ik­ke, og det gør mig fak­tisk ondt for hen­de. Jeg har svært ved at få øje på kær­lig­he­den i dit brev, og det er så­mænd for­stå­e­ligt nok, hvis din kær­lig­hed til din ko­ne eft er­hån­den er tynds­lidt. Men jeg tror, at hvis du ta­ger af sted til USA, så vil du til evig tid ha­ve det dår­ligt med at ha­ve over­ladt hen­de til sig selv og til­fæl­dig­he­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.