Din græ­ske øfe­rie er ble­vet dy­re­re Øko­no­mi:

BT - - REJSER - Es­ben Vest Jen­sen esje@ ber­ling­s­ke. dk

GRÆKEN­LAND

Så gik den ik­ke læn­ge­re. Ad­skil­li­ge af de græ­ske øer har ind­til i år væ­ret vel­sig­net med me­get for­del­ag­ti­ge moms- fri­ta­gel­ser, men nu er det slut.

Den græ­ske re­ge­ring be­gynd­te al­le­re­de i juli med at hæ­ve mom­sen, og nu kom tu­ren alt­så og­så til seks po­pu­læ­re fe­ri­eø­er i det græ­ske øhav.

Den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras har vars­let » en strøm­li­ning af moms­sy­ste­met, « og det kom­mer til at på­vir­ke turist­bran­chen, der har vist, at den er en af de mest vel­kø­ren­de bran­cher i et land, hvor kri­sen har ramt hårdt de fle­ste ste­der. I au­gust må­ned hav­de 25 mil­li­o­ner turi­ster hidtil i år pas­se­ret pa­s­kon­trol­len.

Al­le må hjæl­pe til

De be­rør­te øer er My­ko­nos, San­tor­i­ni, Naxos og Pa­ros, som er del af øgrup­pen Kykla­der­ne i det Ægæ­i­ske Hav, samt Ski­at­hos og Rho­dos, der er den stør­ste af de Do­de­ka­ne­si­ske Øer og en af de mest po­pu­læ­re græ­ske fe­ri­eø­er.

Moms­fri­ta­gel­ser­ne har væ­ret me­get vig­ti­ge for øer­ne, der har kun­net til­by­de fe­ri­e­gæ­ster langt bil­li­ge­re op­hold, end de hav­de kun­net uden de for­del­ag­ti­ge be­tin­gel­ser. Men når ri­get fat­tes pen­ge, skal al­le hjæl­pe til – og­så fe­ri­eø­er­ne, ly­der det.

Dy­re­re ho­tel­ler og re­stau­ran­ter

Mom­sen bli­ver til­pas­set på tre for­skel­li­ge om­rå­der, som tid­li­ge­re hav­de moms på 5, 9 og 16 pro­cent. De sti­ger nu hen­holds­vis til 6, 13 og 23 pro­cent.

Det kan selv­føl­ge­lig ly­de be­ske­dent for dan­ske­re, der er vant til en momstakst på 25 pro­cent, men æn­drin­gen vil gø­re det dy­re­re at væ­re turist i Græken­land.

Det vil i prak­sis be­ty­de, at pri­ser­ne på over­nat­ning så­vel som må­l­ti­der og drik­ke­va­rer på lo­ka­le re­stau­ran­ter bli­ver en lidt dy­re­re af­fæ­re end tid­li­ge­re.

Fle­re græ­ske øer kan bli­ve of­re for den græ­ske re­ge­rings dår­li­ge øko­no­mi bå­de til næ­ste år og i 2017.

Po­pu­læ­re Naxos i øgrup­pen Kykla­der­ne – det er den med blandt an­dre San­tor­i­ni – er en af de græ­ske fe­ri­eø­er, hvor det bli­ver dy­re­re at væ­re turist. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.