Ap­ps til ski­fe­ri­en

BT - - REJSER - Es­ben Vest Jen­sen esje@ ber­ling­s­ke. dk

SKI­FE­RIE FIS- SKI MO­BI­LE & LI­VE TI­M­ING

Til An­droid sving og bli­ver væk fra grup­pen, kan man til en­hver tid se, hvor ved­kom­men­de er ble­vet af. Der er dog mu­lig­hed for at sluk­ke sin sen­der med et swipe på te­le­fo­nen, så man bli­ver » usyn­lig « for ven­ner­ne. Til iPho­ne og An­droid REI SNOW REPORT Hvis du vil føl­ge med i vej­ret, men vil ha­ve en me­get me­re ski­fo­ku­se­ret app, er REI Snow Report en mu­lig­hed. YR er me­get over­sku­e­ligt, men REI er me­re spe­ci­fikt ret­tet mod skis­port, og der er der­for no­get in­fo om sne­fald og ski­vejr, som du ik­ke får på en al­min­de­lig vej­rtje­ne­ste. REI vi­ser, hvor me­get sne, der er i hen­holds­vis dal og på bjerg, hvor man­ge lif­ter, der er åb­ne, og de se­ne­ste vej­r­ud­sig­ter fra om­rå­det. Så slip­per du for at lø­be ud i en sne­storm, uden du er for­be­redt. Til iPho­ne og An­droid

Til iPho­ne og An­droid SKI TRA­CKS Ski Tra­cks er et frem­ra­gen­de værk­tøj, som du på din ski­fe­rie kan bru­ge til fle­re ting. Det fungerer som en sø­ger, der kan føl­ge med dig og må­le din di­stan­ce, hvor højt du er i høj­der­ne, og hvor stejl den bak­ke, du kø­rer på, er. Den har og­så kort, så du kan se, hvor du har lø­bet, el­ler hvor du må­ske ger­ne vil lø­be. Ap­pen ko­ster 7 kr. Til iPho­ne og An­droid

Fo­to: Iris Yr er et sam­ar­bej­de mel­lem den nor­ske tv- sta­tion NRK og det nor­ske me­te­o­r­o­lo­gi­ske in­sti­tut. Det er en af de mest præ­ci­se vej­rtje­ne­ster i Eu­ro­pa, og det er en god f øl ges vend at ha­ve med på ski­tu­ren, når du hver dag er af­hæn­gig af, om der fal­der sne, og hvor høj tem­pe­ra­tu­ren er. Hold te­le­fo­nen ho­ri­son­talt, og du får me­re de­tal­je­ret over­sigt over vej­re­ts ud­vik­ling ti­me for ti­me. Down­lo­ad Yr gra­tis i Ap­pSto­re el­ler på Goog­le Play, så du er klar til vej­ret hver ene­ste dag på ski­tu­ren.

Hvis du er vild med skis­port, er du må­ske og­så in­ter­es­se­ret i at se, hvor og hvor­når de pro­fes­sio - nel­le udø­ve­re del­ta­ger i kon­kur­ren­cer og events på l a n g r e n d , styrt­løb m. v. Det kan du gø­re med ap­pen fra det in­ter­na­tio­na­le ski­for­bund. Her kan du se, hvor­når der er VM, EM og man­ge an­dre kon­kur­ren­cer, li­ge­som du kan fin­de resultater fra tid­li­ge­re kon­kur­ren­cer og mester­ska­ber. Og hvis du vil vi­de no­get om udø­ver­ne, kan der og­så fin­des små biografier med en smu­le in­fo om de pro­fes­sio­nel­le skilø­be­re in­den­for al­le de di­sci­pli­ner, der hø­rer un­der FIS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.