3 op­le­vel­ser i Mai­ne

BT - - REJSER -

sam­me sted, er ik­ke en ud­stil­ling i mo­der­ne de­sign, men et rart sted, hvor ko­de­or­det er upræten­tiøst.

Ude i ter­ræ­net er der bå­de pi­ster for be­gyn­de­ren og for eks­per­ter, pri­mært i først­nævn­te ka­te­go­ri – 33 pro­cent af pi­ster­ne er for be­gyn­de­re, 36 pro­cent for let- øve­de, 19 pro­cent for øve­de, og 12 pro­cent for eks­per­ter. Ski­ha­jer­ne skal især til top­pen Whi­te Cap, hvor om­rå­dets mest ud­for­dren­de ter­ræn er, mens be­gyn­de­re ik­ke be­hø­ver for­la­de South Rid­ge, hvor al­le pi­ster er be­reg­net til net­op dem. Det er og­så på South Rid­ge, ski­og snow­bo­ards­ko­len lig­ger, og et af ba­re to ste­der på ski­om­rå­det, hvor pi­ster­ne er op­lyst, så man kan stå på ski om af­te­nen og­så.

Vil man me­re end ba­re et dags­be­søg, er her en hånd­fuld ho­tel­ler og man­ge hund­re­de hyt­ter, som al­le lig­ger i gå- af­stand ( el­ler med ski- in, ski- out) af lif­ter­ne.

En­dags lift­kort til Sun­day Ri­ver ko­ster cir­ka 500 kr., men her er bun­ker af sær­li­ge til­bud, der in­klu­de­rer op­hold – fra tre da­ges Win­ter­fest, som fin­der sted 11.- 13. de­cem­ber, over bør­ne­festi­val i ja­nu­ar til en fem­da­ges pak­ke, der in­klu­de­rer skisko­le. sun­day­ri­ver. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.