Giv træ­ner­ne en chal­len­ge

BT - - SUPERLIGA -

JEG SAV­NER, AT dom­mer­ne i hø­je­re grad le­ver op til de­res an­svar og bru­ger det rø­de kort, når nog­le spil­le­re ser stort på hen­sy­net til de­res mod­spil­le­res hel­bred.

Dom­mer­ne skal føl­ge den linje, der er lagt op til og be­skyt­te spil­ler­ne bed­re. Den sid­ste uge har budt på tre si­tu­a­tio­ner med vidt for­skel­li­ge dom­mer­ken­del­ser, som man kan sam­men­lig­ne.

I før­ste halv­leg af gårs­da­gens SELV­FØL­GE­LIG ER DET et skøn, hvor kamp mel­lem Randers og Ho­bro groft det er, og man kan væ­re uhel­la­ver Ti­di­a­ne Sa­ne en så brutal ta­ck­dig at kom­me til ska­de ved in­gen­ting ling, at hvis han ram­mer med kraft el­ler en ta­ck­ling, der ik­ke er spe­ci­elt ind i be­ne­ne på Jo­nas Bor­ring, så hen­syns­løs. Men man kan si­ge, at i det kan han ik­ke und­gå at bræk­ke øje­blik, at Tom Høg­li bræk­ker to ry­gjedom­me­re kan ha­ve svært ved at se VIL­LE DET VÆ­RE så me­get til ge­ne, be­ne­ne på sin mod­spil­ler. Og han hvir­vel i fal­det, der ser vi net­op, hvad off si­de- græn­sen. Jeg er im­po­ne­ret for det er vel der­for, man ik­ke gør det, var fuld­stæn­dig uden skyld i, at det ri­si­ko­en er. over, hvor få fejl­ken­del­ser der er. Det for­di man har en ide om, at det ik­ke IK­KE end­te med et knog­le­brud. Det Ik­ke for­di jeg me­ner, at man skal er så svært for dem at se, og så nemt for er i spil­lets ånd, at man stop­per he­le er eft er min me­ning klart det grove­ha­ve ta­get et rønt­gen­bil­le­de, in­den os an­dre at væ­re klo­ge, når vi ser dem i ti­den. Det er hel­ler ik­ke til at hol­de ste af de tre fris­park, som jeg tæn­ker man kan vur­de­re, om der er gult el­ler lang­som gen­gi­vel­se. ud, at der er fejl­ag­ti­ge ken­del­ser, som på. rødt. Men der var ik­ke no­get at diskuDet kan selv­føl­ge­lig væ­re kampkom­mer til at de­fi ne­re en nedryk­ker,

Den an­den var den, vi så i Brønd­byte­re der. af­gø­ren­de ken­del­ser at få en spil­ler en op­ryk­ker el­ler et ver­dens­mesterFCK- kam­pen, hvor Ron­nie skab.Schwartz Li­ge­som en for­svars­spil­ler skal ska­det el­ler få re­du­ce­ret sit hold med får et gult kort for at smadre Tom spar­ke bol­den væk for­an sit eget mål, en spil­ler, men der er no­get an­det, jeg Hver træ­ner skal ha­ve én chalHøg­li. skal dom­mer­ne og­så gø­re det, der er tæn­ker på her. len­ge, som man kan bru­ge i lø­bet

Den tred­je var den, hvor Pa­tri­ck helt ele­men­tært, nem­lig at døm­me efaf kam­pen. Og har du ret, og det er Bang­gaard får rødt kort for at læg­ge ter reg­ler­ne, som er ty­de­li­ge her. Og er bry­stet og ik­ke ar­men, så bli­ver du Jo­nas Bor­ring ned i kam­pen mel­lem der no­get, der er vig­tigt i vo­res spil, så ved med at ha­ve den ene. Men hvis Randers og FC Midtjylland. er det at ta­ge hen­syn til hin­an­den. Der du ik­ke hav­de ret, så er din chan­ce skal gås til den, men der er in­gen, der brugt. Jeg er ik­ke sten­sik­ker på, at det har in­ter­es­se i at bli­ve øde­lagt, for­di vil­le væ­re den fan­ta­sti­ske løs­ning. man bli­ver ud­sat for den her slags. Der Men jeg er sik­ker på, at det ik­ke er til er stor for­skel på at spil­le hårdt og på at hol­de ud, at der er så man­ge fejl­a­gat spil­le svinsk og hen­syns­løst. ti­ge kamp­af­gø­ren­de ken­del­ser. Det er for re­ak­tio­nært ba­re at af­vi­se det, som dom­mer­ne gør. DET OVER­RA­SKER MIG, at det kan væ­re uaf­stemt mel­lem dom­mer­ne, hvad der skal døm­mes. Jeg me­ner be­stemt, at der står i reg­ler­ne, at hvis man til­si­de­sæt­ter hen­sy­net til mod­spil­le­ren, så er der rødt kort. Og det er helt ind­ly­sen­de i al­le de tre til­fæl­de, at det gør man.

Der er eft er min me­ning kun en af ken­del­ser­ne, der er kor­rekt. Man kan godt si­ge, at det var et skøn, men li­ge præ­cis i de tre si­tu­a­tio­ner, var det så groft , at der ik­ke var no­gen tvivl. Den, der var mil­dest af dem, det var den, der gav det rø­de kort. Og det er jo lidt pa­ra­doksalt.

JEG KAN FOR­STÅ, at dom­me­re og lin- NÅR MAN SER Ra­mon Rod­ri­gu­es’ de­but­kamp i Farum, og der bli­ver dømt rødt kort og straff e, hvor man bag­ef­ter kan se, at det blev be­gå­et uden for fel­tet. El­ler som vi ser i sid­ste uge i Ho­bro- Es­b­jerg, hvor dom­me­ren men­te, at der var hånd på og så døm­te straff e. Det er kamp­af­gø­ren­de ken­del­ser, og her kom­mer spørgs­må­let ind, om vi ik­ke skal be­nyt­te os af tek­no­lo­gi­en.

Jeg sy­nes, at det er for dyrt, at det kan ko­ste så man­ge vig­ti­ge po­int, når man har mu­lig­he­den for at bru­ge tek­no­lo­gi­en og eli­mi­ne­re den slags. Jeg ved, at man prø­ver det i Hol­land, og jeg sy­nes, at det kun­ne væ­re spæn­den­de at gi­ve træ­ner­ne en chal­len­ge. Vi kun­ne jo prø­ve det i 1. di­vi­sion her­hjem­me. Li­ge­som spil­ler­ne og træ­ner­ne kun er på næst­bed­ste ni­veau i 1. di­vi­sion, kun­ne man jo fo­re­stil­le sig, at dom­mer­ne og­så er det. Og der­for kun­ne man godt fo­re­stil­le sig, at der var fl ere fejl­ken­del­ser, og så kun­ne man prø­ve det af.

Ron­nie Schwartz ta­ck­ling af Tom Høg­li i kam­pen mel­lem Brøndby og FC København, var så vold­som, at Høg­li bræk­ke­de to ryg­hvirv­ler. Al­li­ge­vel fik Schwartz kun et gult kort for for­se­el­sen, og det var for lidt, me­ner BTs su­per­liga­eks­pert, Pe­ter Sø­ren­sen. Fo­to: Lars Møl­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.