Ho­bro kæm­pe­de, men tab­te

BT - - SUPERLIGA -

hårdt og kon­cen­tre­ret. Hvis du spør­ger, om jeg fø­ler mig pres­set af min be­sty­rel­se el­ler min sport­s­chef, er sva­ret klart, klart nej. Jeg lig­ger ik­ke på no­get tids­punkt søvn­løs. Jeg er fak­tisk li­ge nu ( lør­dag aft en, red.) til kom­sam­men ved min sport­s­chef, hvor vi ny­der no­get rød­vin og spi­ser nog­le go­de bøff er. Så nej, nej, nej..., « si­ger Jo­nas Dal.

Hvad er det ved Ho­bro, der gør, at du som træ­ner i den­ne si­tu­a­tion ik­ke fø­ler dig pres­set?

» Vi har jo væ­ret sam­men på en rej­se, hvor vi bå­de har haft op­tu­re - for det me­ste - men og­så ned­t­u­re. Så står man sam­men last og brast om de ting, der nu en­gang sker. Vi er in­de i en rig­tig dår­lig pe­ri­o­de, men så læn­ge, jeg kan se, der bræn­der en ild i øj­ne­ne på dem, når vi for­sø­ger at kom­me frem til en sejr, er jeg ik­ke be­kym­ret. Og det ser jeg hel­dig­vis. Og jeg tror, det sam­me må gø­re sig gæl­den­de for be­sty­rel­sen og sport­s­che­fen. Hvis de ik­ke læn­ge­re for­nem­mer, at jeg tror på det her, og jeg vil det her, så kan jeg godt for­stå, de rå­ber vagt i ge­vær. Men det er jo slet ik­ke dér, vi er. Jeg tror vir­ke­lig, vir­ke­lig me­get på det her pro­jekt, det må jeg si­ge. Og jeg har sagt det her før, men med en lil­le smu­le me­re held i sprøjten hav­de vi haft ti po­int nu. «

Næ­ste ud­for­dring for Ho­bro bli­ver 13. ok­to­ber ude­ba­ne­kam­pen mod FC Roskil­de i po­kal­tur­ne­rin­gen. Fem da­ge se­ne­re gæl­der det end­nu et ude­ba­ne­op­gør, når FC København ta­ger imod i Te­lia Par­ken.

Op­stil­ling: 4- 4- 2

UD­SKIFT­NIN­GER:

AD­VARS­LER:

RANDERS FC SKUL­LE KÆM­PE

Snit: 5,2

for det, da gæ­sten­de Ho­bro chokstar­te­de, men til sidst fi k ran­d­ru­si­a­ner­ne en fortjent sejr i hus.

Kam­pen var knap blæst igang, da gæ­ster­nes kore­a­ner Jung- Bin Park åb­ne­de scor­in­gen. Med et smart træk sat­te han Mads Fen­ger og spur­te­de ned i Randers’ må­l­felt, hvor han fra en skarp vin­kel ham­re­de bol­den op i net­ta­get. Trods chokstar­ten vir­ke­de Randers stål­sat­te på at kom­me frem og sco­re, og i det 12. mi­nut lyk­ke­des det så. Et ind­læg fra kronjy­der­nes ven­stresi­de blev pa­re­ret i fel­tet, og så stod Jo­nas Bor­ring klar til at smæk­k­ke ud­lig­nin­gen ind. Randers hav­de re­sten af halv­le­gen over­ta­get, men uden at om­sæt­te det til mål.

Møn­ste­ret fort­sat­te i an­den halv­leg, men bol­den vil­le - trods chan­cer til Randers- spil­ler­ne - ik­ke ind i net­tet. Lidt eft er lidt kom Ho­bro dog bed­re med og fi k eft er­hån­den og­så chan­cer, der kun­ne gi­ve mål. Men må­let kom ik­ke, og iste­det var det den ind­skift ede Randers- an­gri­ber, Mand­la Ma­sango, der med et fl ot ho­ved­stød kun­ne gi­ve hjem­me­pu­bli­kum­met en sejr.

Ho­bros ch­eftræ­nerJo­nas Dal måt­te slu­ge end­nu et ne­der­lag i Su­per­liga­en, men han fø­ler sig på in­gen må­de tru­et af fy­ring trods sit holds sid­ste­plads i Su­per­liga­en. Fo­to: Bo Amstrup

Mi­ka­el Is­hak ( 7) ind for Musta­fa Ami­ni ( 53.), Mand­la Ma­sango ind for Kas­per Fi­sker ( 77.), Piotr Parzyz­sek ind for Jo­nas Bor­ring ( 88.)

Mads Age­sen ( 47.)

Mat­hi­as Ber­sang ( 7) ind for Martin Mik­kel­sen ( 46.), Mayron Ge­or­ge ind for Jung- Bin Park ( 70.), Ras­mus Lyn­ge ind for Gökcan Kaya ( 88.)

Jung- Bin Park ( 44.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.