’ VI ER LANGT­FRA I MÅL’ ’’

Mor­ten Wieg­horst om pres­set i AGF, Ho­brosa­gen og ti­den med Mi­cha­el Laud­rup i Pre­mi­er League

BT - - SUPERLIGA - KRI­SESTY­RING Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk Mor­ten Wieg­horst

Det vig­ti­ge for mig er spil­let. For­stå mig ret, det er fedt med man­ge til­sku­e­re og en fan­ta­stisk stem­ning, og det er der vir­ke­lig i Eng­land. Men om der så ba­re sad 1.000, vil­le det sta­dig hand­le om spil­let og om at vin­de kam­pe­ne med den stil, man har lagt sig fast på

I bil for bil rul­ler AGF- spil­ler­ne ind på par­ke­rings­plad­sen, og til sidst an­kom­mer og­så Mor­ten Wieg­horst til klubhu­set på Fre­densvang i det syd­li­ge Aar­hus. In­ter­viewet med AGF- træ­ne­ren var egent­lig aft alt til klok­ken 12, men da­gens træ­ning på Ce­res Park er truk­ket ud. Der var li­ge nog­le de­tal­jer, der skul­le fi npud­ses.

Der er og­så nok at ta­ge fat på for ’ de hvi’e’. Hver­da­gen er ved at sæt­te ind hos su­per­liga­op­ryk­ker­ne, der bort­set fra skri­ve­bord­s­sej­ren over Ho­bro ik­ke har vun­det i syv su­per­liga- kam­pe i streg. Kri­ti­ker­ne har al­le­re­de he­vet or­det ’ kri­se’ frem fra skuff en, men det kan de godt læg­ge tilbage igen, me­ner Mor­ten Wieg­horst, da BT med en ti­mes for­sin­kel­se får sat ham ned i ca­fe­te­ri­et med ud­sigt over træ­nings­ba­ner­ne.

» Jeg sy­nes, vi be­væ­ger os i den rig­ti­ge ret­ning med vo­res spil­lestil. Vi spil­ler ik­ke som en ty­pisk op­ryk­ker. Vi har sat et pro­jekt i sø­en med en spil­lestil, som selv­føl­ge­lig er kræ­ven­de og ik­ke er ty­pisk for en op­ryk­ker og en klub i vo­res si­tu­a­tion. Vi er un­der­vejs, men vi er langt­fra i mål, « si­ger Mor­ten Wieg­horst.

En stærk be­gyn­del­se på sæ­so­nen, hvor aar­hu­si­a­ner­ne eft er de før­ste fi re run­der lå på en tred­je­plads, er ud­skift et med dét, nog­le vil­le kal­de en ’ AGF- clas­sic’. Må­le­ne la­der ven­te på sig, og for­sva­ret sy­nes ik­ke støbt i be­ton.

» Og så er det, at folk be­gyn­der at sæt­te spørgs­måls­tegn. ‘ Er det nu den rig­ti­ge må­de?’, ‘ de sco­rer in­gen mål’ og så vi­de­re. Nej, men vi be­væ­ger os helt sik­kert den rig­ti­ge vej, « ly­der det selvsik­kert fra Wieg­horst.

Se­ne­st fi k AGF og Mor­ten Wieg­horst en del kri­tik, da de især i før­ste halv­leg i ude­ba­ne­ne­der­la­get til FC Nordsjælland blev over­mat­chet og var bag­ud 0- 2 eft er ba­re 18 mi­nut­ter.

» Man kan ik­ke ta­ge én kamp ud af man­ge go­de og så si­ge, at vi ik­ke læn­ge­re er på ret­te spor. Selv­føl­ge­lig er vi det. Man må og­så hu­ske på, at vi er op­ryk­ke­re, og selv­føl­ge­lig vil der væ­re kam­pe, hvor mod­stan­de­ren er bed­re. Vo­res mod­stan­der i Farum kom alt­så li­ge fra en 1- 0- sejr over FC Midtjylland – på ude­ba­ne. Det, vi ik­ke kan lø­be fra, er, at vi selv­føl­ge­lig ik­ke har få­et så man­ge po­int i de se­ne­ste kam­pe, og det skal vi for­sø­ge at få ret­tet. Man kan ik­ke ba­re si­ge, at man spil­ler godt, når man ik­ke vin­der. Selv­føl­ge­lig skal vi ha­ve sej­re­ne med, « er­ken­der AGF- træ­ne­ren. Har du fun­det din ide­a­l­op­stil­ling end­nu? » Nej, hvad vil­le det ik­ke si­ge om num­mer 12 til 22 ( i trup­pen, red.), hvis jeg sag­de det? Selv­føl­ge­lig skal der al­tid væ­re en stam­me, men vi er sta­dig i en fa­se med man­ge nye spil­le­re, som li­ge skal læ­re vo­res spil­lestil at ken­de og få lov at sæt­te de­res aft ryk. «

Men fø­ler du, du nu står med en trup, der pas­ser bed­re til din stil end den sid­ste sæ­son?

» Det bli­ver bed­re og bed­re. Selv­føl­ge­lig har vi og­så haft tid til at ar­bej­de med tin­ge­ne. Det er og­så der­for, vi be­gynd­te med sti­len sid­ste år. Nog­le kan spil­le på én må­de i 1. di­vi­sion og på en an­den i Su­per­liga­en, men det er svært. Man kan ik­ke ba­re slå om så­dan dér, « si­ger AGF- træ­ne­ren og knip­ser med fi ngre­ne.

Reg­ler er reg­ler

Knip­set blev der og­så i Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans, der for ny­lig om­gjor­de AGFs 1- 2- ne­der­lag på ude­ba­ne til Ho­bro 11. sep­tem­ber til en aar­hu­si­ansk sejr, da Ho­bro hav­de brugt Ada­ma Tam­bou­ra uden at ha­ve ma­li­e­rens spil­ler­cer­ti­fi kat på plads. Si­den har Ho­bro- le­del­sen klan­dret AGF, der hav­de op­da­get og gjort op­mærk­som på fejl­en og på den må­de vandt kam­pen på skri­ve­bor­det.

» Reg­ler er reg­ler. Li­ge­som al­le an­dre hold i Dan­mark skal føl­ge reg­ler­ne, skal Ho­bro selv­føl­ge­lig og­så. De er gå­et fra at ha­ve til­stå­et til li­ge plud­se­lig at me­ne, at det er ‘ al­le de an­dres’ fejl. Det kan jo godt se lidt sjovt ud, « si­ger Mor­ten Wieg­horst og på­pe­ger, at AGF med lidt me­re held og ky­nis­me hav­de få­et de tre po­int på nor­mal vis.

» Det var over­ho­ve­det ik­ke så­dan, at vi blev spil­let ud af ba­nen og tab­te. Vi spil­le­de en rig­tig god kamp i Ho­bro og var me­get ær­ger­li­ge over ik­ke at ha­ve ta­get de tre po­int, for det hav­de vi al­le mu­lig­he­der for, og vi do­mi­ne­re­de me­get. « Så du sy­nes, det er en fair af­gø­rel­se? » Der er rig­tig man­ge an­dre hold, der er ble­vet ta­ber­dømt, for­di de ik­ke har haft or­den i tin­ge­ne. Det kan ik­ke dis­ku­te­res, og det gjor­de Ho­bro jo hel­ler ik­ke i be­gyn­del­sen. Jeg har ik­ke la­vet reg­ler­ne, men når reg­ler­ne er der – li­ge­som på fod­bold­ba­nen – skal man føl­ge dem. El­lers kan det jo væ­re li­ge me­get. «

Hvad er dit ind­tryk af Su­per­liga­en li­ge nu?

» Det er en li­ge liga med for­skel­li­ge spil­lesti­le, men hvor ud­fal­de­ne af kam­pe­ne va­ri­e­rer me­get. Den ene uge slår et hold et an­det kæm­pe stort, og to uger eft er ta­ber de med stor mar­gin til et an­det hold, hvor af­stan­den ik­ke bur­de væ­re så stor. AaB og OB kun­ne væ­re ek­semp­ler. Der er store ud­s­ving, og en gang imel­lem er det lidt for til­fæl­digt, hvis vi snak­ker om at hæ­ve ni­veau­et i liga­en, « si­ger han og ud­dy­ber:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.