Kro­hn- De­hli ned­lag­de mæg­ti­ge Bar­ce­lo­na

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LA LIGA Mål: 1- 0 Kro­hn- De­hli ( 52.), 2- 0 Ibor­ra ( 58.), 2- 1 Ney­mar ( 74./ str.)

MI­CHA­EL KRO­HN- DE­HLI BLEV i går den an­den dan­sker til at slå mæg­ti­ge FC Bar­ce­lo­na på to uger, da Se­vil­la vandt 2- 1 hjem­me over Bar­ce­lo­na.

Den tid­li­ge­re Brøndby- pro­fi l har sam­men med re­sten af Se­vil­la få­et en skræk­ke­lig start på sæ­so­nen i Spa­ni­en. Blot fem po­int var det ble­vet til i sæ­so­nens seks før­ste kam­pe.

Bed­re ser det ud for FC Bar­ce­lo­na, der dog måt­te li­de

den tort at ta­be den før­ste liga­kamp i 18 kam­pe og det stør­ste ne­der­lag i 273 liga­kam­pe, da Da­ni­el Wass og Cel­ta de Vi­go i sid­ste uge slog ka­ta­la­ner­ne 4- 1.

Kam­pen blev af­gø­ren­de for FC Bar­ce­lo­na, der måt­te se sin ab­so­lut­te stjerne, Lio­nel Mes­si, for­la­de ba­nen med en ska­de, der hol­der ar­gen­ti­ne­ren ude i to må­ne­der.

Der­for blev det svært for FC Bar­ce­lo­na, da hol­det i går tog til Ramón Sán­chez Pizju­an i Se­vil­la for at ge­nero­bre før­ste­plad­sen i La liga. Lio­nel Mes­sis chan­ce­ska­ben­de eff ekt mang­le­de FC Bar­ce­lo­na dog ik­ke, da hol­det hav­de ik­ke fær­re end 15 skud på Ser­gio Ri­co i Se­vil­la­må­let.

Blandt an­det et fra Ney­mar, der via stol­pen ram­te Ri­cos ryg og dan­se­de på stre­gen, ind­til Se­vil­la- for­sva­ret fi k den bug­se­ret væk.

Det var blot et af tre stol­pe­skud fra FC Bar­ce­lo­na i kam­pen.

Men som al­tid, når man ik­ke kan sco­re, bli­ver det straff et.

Mas­sivt Barca- pres

Dan­ske Mi­cha­el Kro­hn- De­hli, der kom til Se­vil­la fra suc­ces i Cel­ta de Vi­go i som­mer, hav­de in­den op­gø­ret blot spil­let tre La Liga- kam­pe fra start.

Men Se­vil­la- træ­ner Unai Eme­ry må ha­ve følt sig hel­dig med Kro­hn- De­hli og pla­ce­re­de ham på ven­stre-

kan­ten fra start. En klog be­slut­ning af Eme­ry, for eft er en må­l­løs før­stre halv­leg send­te dan­ske­ren Se­vil­la i front i det 52. mi­nut. Kevin Ga­meiro send­te en bold ind over fel­tet og ved ba­ge­ste stol­pe stod Mi­cha­el Kro­hnDe­hli, der kun­ne spar­ke Se­vil­la i front.

Og slemt blev til vær­re for FC Bar­ce­lo­na, da Vi­cen­te Ibor­ra fem mi­nut­ter eft er for­dob­le­de Se­vil­las fø­ring.

På as­sist af hvem an­dre end Mi­cha­el Kro­hn- De­hli, der skru­e­de bol­den ind mod Clau­dio Bravo i Bar­ce­lo­na­må­let.

Den sid­ste hal­ve ti­me be­stod af et mas­sivt FC Bar­ce­lo­na- pres og stol­pe­skud fra blandt an­dre San­dro Ra­mi­rez, men det blev kun til en straff es­parks­scor­ing fra Ney­mar.

» Vi hav­de chan­cer­ne, men så­dan er fod­bold. Det er ba­re en dag, hvor du ik­ke vin­der. Vi må kæm­pe vi­de­re. Vi har ik­ke de spil­le­re, vi ger­ne vil, men så­dan er fod­bold, « si­ger FC Bar­ce­lo­nas Ivan Raki­tic til Abo­no Fot­bol.

Se­vil­la og Mi­cha­el Kro­hnDe­hli kan der­med fejre de­res blot an­den La Liga- sejr i sæ­so­nen. FC Bar­ce­lo­na kan der­i­mod bli­ve di­stan­ce­ret i ti­telkam­pen, når Re­al Madrid i dag mø­der At­léti­co Madrid.

Ne­der­la­get kom­mer og­så kærkom­ment for La Li­gas top­hold, Vil­lar­re­al, der med en sejr over Le­van­te i dag kan spil­le sig fi re po­int for­an ka­ta­la­ner­ne.

Mi­cha­el Kro­hn- De­hli fejrer sit mål med el­le­vil­de Se­vil­la- fans. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.