Mor­ten Ol­sen for­sva­rer sin ud­ta­gel­se af Ka­h­len­berg

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

ER 56 MI­NUT­TERS

spil­le­tid nok til at bli­ve ud­ta­get til det dan­ske lands­hold? Til­sy­ne­la­den­de. I hvert fald blev Thomas Ka­h­len­berg left er­ud­ta­get til den af­gø­ren­de EM- kval.- kamp mod Portu­gal tors­dag.

Ka­h­len­berg er el­lers kun li­ge vendt til­ba­ge fra en lang ska­des­pau­se, og det er kun ble­vet til to ind­hop hos Brønd­by. Der­for un­drer man­ge sig på de so­ci­a­le me­di­er over, at Mor­ten Ol­sen al­le­re­de nu fi nder ham god nok til lands­hol­det.

» Vi er godt klar over, at Thomas ik­ke har spil­let me­re, end han har. Men vi er og­så be­vid­ste om, at han f. eks. i vo­res før­ste kva­li­fi ka­tions­kamp ik­ke skul­le bru­ge me­re end et kvar­ter på at af­gø­re en fod­bold­kamp, « si­ger Mor­ten Ol­sen med hen­vis­ning til 2- 1- sej­ren over Ar­me­ni­en, hvor Ka­h­len­berg kom ind et kvar­ter før tid og score­de fem mi­nut­ter se­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.