Mourin­ho: Jeg går in­gen ste­der

Chel­sea i frit fald eft er nyt ne­der­lag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PRE­MI­ER LEAGUE hav­de væ­ret usyn­ligt det me­ste af kam­pen.

Hol­det, der sid­ste sæ­son blev su­veræ­ne en­gel­ske me­stre, lig­ger nu og ro­der rundt i bun­den li­ge over nedryk­nings­stre­gen. Men iføl­ge Chel­seas ma­na­ger så er det til­sy­ne­la­den­de dom­mer­nes skyld - igen.

» Der var et kæm­pe straff e, men han var ban­ge for at gi­ve det, li­ge­som al­le an­dre, « sag­de Mourin­ho om den si­tu­a­tion i an­den halv­leg, hvor Ra­da­mel Falcao faldt i fel­tet og vil­le ha­ve haft straff es­park, men i ste­det fi k an­gri­be­ren gult kort for at fi lme.

Mourin­ho men­te, at det var det mang­len­de straff es­park, der knæk­ke­de hans spil­le­re.

» Hol­det er ne­de, go­de spil- le­re ser ud som dår­li­ge spil­le­re. En fejl, et kon­cen­tra­tions­svigt, så går det galt. De­res an­det mål var en in­di­vi­du­el fejl. De­res tred­je mål var en in­di­vi­du­el fejl. Vo­res spil­le­re prø­ver, og de prø­ver, men de kol­lap­ser. «

Lø­ber ik­ke væk

Og så fastslog Mourin­ho el­lers, at han ik­ke skal no­gen ste­der, med­min­dre Chel­sea be­slut­ter at fy­re ham: » 1. Jeg lø­ber ik­ke væk. » 2. Hvis klub­ben vil fy­re mig, så må de fy­re mig, for jeg lø­ber ik­ke væk fra mit hold. Det er svært at bli­ve me­stre, for­di af­stan­den er me­get stor. Men jeg er me­re end over­be­vist, om at vi kom­mer i top fi re. Og at kom­me i top fi re i så­dan en dår­lig sæ­son, er en god præ­sta­tion.

» 3. Det her et af­gø­ren­de øje­blik i klub­bens hi­sto­rie. Hvis man fy­rer mig, sen­der man det bud­skab, at klub­ben fy­rer ma­na­ge­ren, når det går dår­ligt, som man har gjort før. «

» Det her er et øje­blik, hvor man skal ta­ge an­sva­ret på sig og stå sam­men. Jeg an­ser mig selv for at væ­re den bed­ste ma­na­ger. Det her er den vær­ste pe­ri­o­de, jeg har op­le­vet, og det gør me­get ondt. Og det gør dob­belt så ondt, for­di det sker i Chel­sea, en klub, som jeg el­sker. «

» Jeg si­ger det igen - dom­mer­ne er ban­ge for at døm­me no­get til os. Giv os nu en chan­ce og døm fair. «

Gra­zi­a­no Pel­le fejrer sin scor­ing på Stam­ford Brid­ge.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.