Ole­sen i spids på St. An­drews

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN DAN­SKE GOL­F­SPIL­LER

Thor­b­jørn Ole­sen har lagt sig i spid­sen af Al­fred Dun­hill Links Cham­pions­hips in­den tur­ne­rin­gens fj er­de og sid­ste run­de i dag.

Det be­gynd­te med en tur i van­det, da Thor­b­jørn Ole­sen i går skul­le for­sva­re sin fi ne ind­led­ning på le­gen­da­ri­ske St. An­drews, hvor dan­ske­ren er godt i gang med at ven­de en elen­dig sæ­son til en præ­sta­tion med per­spek­ti­ver i.

Det dan­ske golft alent fi k da og­så ret­tet op på sit spil og kun­ne ved da­gens af­slut­ning se på et sco­re­kort, hvor han var tre slag for­an Fl­o­ri­an Fritsch og fran­ske Benja­min Her­bert yder­li­ge­re et slag tilbage.

Der­med har Thor­b­jørn Ole­sen bragt sig i en si­tu­a­tion, hvor han kan ven­de en to­talt forg­lem­me­lig sæ­son til en suc­ces­op­le­vel­se.

Hård sæ­son

» For at væ­re ær­lig har det væ­ret en me­get hård sæ­son med en ska­de og så no­get dår­lig golf og­så. Men jeg har ledt eft er mit spil og ar­bej­det hårdt til træ­ning og ba­re hå­bet på, at det go­de spil vil­le kom­me hen ad vej­en, « sag­de Ole­sen eft er at ha­ve run­det 18. hul.

En hånd­leds­o­pe­ra­tion i maj må­ned ka­ste­de hen over som­me­ren Ole­sen ud i en spil­le­mæs­sig kri­se, der re­elt har strakt sig helt frem til nu.

» For­hå­bent­lig kan jeg spil­le godt i al­le fi re run­der. Det har væ­ret en del af pro­ble­met i år, at jeg ik­ke har for­må­et det. Men det er helt be­stemt skønt at stå først på le­a­der­bo­ar­det, « lød det fra den 25- åri­ge dan­sker.

Skul­le det lyk­kes for Thor­b­jørn Ole­sen at stry­ge helt til tops, er der store pen­ge­præ­mi­er i sig­te.

Vin­de­ren i Al­fred Dun­hill Links Cham­pions­hip får 5,28 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.