RIVALERNES SU

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DER­BY- DAG Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ ber­ling­s­ke. dk

LIVERPOOL- MA­NA­GER BREN­DAN

Rod­gers kæm­per for li­vet – og sik­ke en kamp at gø­re det i. The Mer­sey­si­de Der­by er et af en­gelsk fod­bolds mest in­ten­se og imø­de­se­te op­gør. Så­dan har det på det nær­me­ste væ­ret, si­den de to Liverpool- klub­ber for før­ste gang kryd­se­de klin­ger for 129 år si­den. Med Ever­ton på hjem­me­ba­ne og Liverpool i knæ, er de blåklæd­te fra Goo­di­son smal fa­vo­rit til at træk­ke sig sej­r­rigt ud af hi­sto­ri­ens 225. mø­de mel­lem de to klub­ber, der imel­lem sig de­ler 27 en­gel­ske mester­ska­ber. Der har dog væ­ret langt mel­lem pint­se­ne de sid­ste … ja, 25 år rent fak­tisk.

Fun fa­ct:

Li­ver­pools iko­ni­ske hjem­me­ba­ne An­fi eld Ro­ad var fra op­fø­rel­sen i 1884 til 1891 hjem­me­ba­ne for Ever­ton. Hol­det skift ede til Goo­di­son Park i 1892 eft er stri­dig­he­der om lej­en af An­fi eld. Liverpool, der blev grund­lagt i 1892, over­tog umid­del­bart eft er lej­en af An­fi eld Ro­ad.

TV3 Sport1 kl. 14.30

Der fi ndes go­de fod­bold­søn­da­ge, der fi ndes rig­tig go­de fod­bold­søn­da­ge – og så fi ndes der de helt unik­ke af slagsen.

HVEM HU­SKER IK­KE

I dag er en af de sidst­nævn­te. Rundt om­kring i he­le fod­bol­d­eu­ro­pa spil­les nog­le af de stør­ste kam­pe, der over­ho­ve­det kan stø­ves op in­ter­nt i de for­skel­li­ge na­tio­ners liga­er.

Smag ba­re lidt på Ever­ton– Liverpool, At­léti­co Madrid– Re­al Madrid og Bay­ern Mün­chen- Borus­sia Dort­mund. Ja, det sma­ger ik­ke ba­re af mør­ke pints, ta­pas og

de dra­be­li­ge op­gør i 1990’ er­ne, da Ar­se­nal og Man­che­ster Uni­ted kæm­pe­de en tve­kamp om mester­ska­bet år eft er år. Den­gang var de to klub­ber et he­ste­ho­ved for­an al­le de an­dre, når Pa­tri­ck Vieira og Roy Ke­a­ne slo­ges bå­de på midt­ba­nen og i ka­ta­kom­ber­ne. Så­dan er vir­ke­lig­he­den – desvær­re – ik­ke i dag. De se­ne­ste par år har de to hold væ­ret langt fra mester­ska­ber­ne. Men må­ske er nye ti­der på vej. Den, der vin­der eft er­mid­da­gens op­gør, vil med sik­ker­hed fi nde sig selv som en del af den ab­so­lut­te Pre­mi­er League- top - og for før­en­de Man­che­ster Uni­ted kan uaf­gjort end­da væ­re nok.

Fun fa­ct:

De to klub­ber var før den­ne sæ­son hhv. num­mer et og to på Pre­mi­er Le­agu­es all- ti­me ta­bel, hvor Man­che­ster Uni­ted har få­et 1.886 po­int og Ar­se­nal har 1.676 po­int.

TV3 Sport1 kl. 17.00

HVEM ER FC

Bar­ce­lo­nas pri­mæ­re ud­for­drer til den span­ske ti­tel? På pa­pi­ret bør det na­tur­lig­vis væ­re Re­al Madrid, men At­léti­co gi­ver sig næp­pe trods sid­ste we­e­kends ne­der­lag til før­en­de Vil­lar­re­al. Op­gø­re­ne mel­lem de to klub­ber har igen­nem de sid­ste år ik­ke ba­re væ­ret tæt­te – nej, de har væ­ret re­ne thril­le­re med stor be­ty dning, når der skul­le de­les sølv­tøj ud. Re­al Madrid vil put­te de fl este af de hvi­de æg i Cri­sti­a­no Ro­nal­dos van­vit­ti­ge kurv, men po­rtu­gi­se­ren – der nu er kon­ge­klub­bens mest scoren­de gen­nem ti­der­ne. Li­ge me­get hvad, ven­ter en tæt og in­tens kamp når de to klub­ber mø­des for 211. gang til

Fun fa­ct:

sau­erkraut. Det sma­ger af me­re. Me­get me­re.

Og det er der da og­så. He­le seks af eu­ro­pæ­isk fod­bolds stør­ste ri­va­l­op­gør af­vik­les in­den for få ti­mer fra midt på eft er­mid­da­gen til sent i aft en.

Her er alt, du skal vi­de om da­gens su­per­kam­pe.

At­léti­co Madrids Die­go Godin blev en­gang solgt for 37 dol­lars ( ca. 250 kr.), da han skift ede til Cer­ro de Mon­te­vi­deo fra Local De­fen­sor Spor­ting tilbage i 2003. I dag er uru­gu­ay­a­ne­ren fl ere hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner værd.

TV 3+ kl. 20.30

Blot et en­kelt po­int skil­ler ri­va­ler­ne før op­gø­ret på Goo­di­son. Liverpool- ma­na­ger Bren­dan Rod­gers har end­nu al­drig tabt et der­by på Ever­tons hjem­me­ba­ne. Fo­to: AFP Det år­li­ge fem km lange X- mas dash, hvor del­ta­ger­ne lø­ber for vel­gø­ren­hed. En­kel­te Ever­ton- fans kan na­tur­lig­vis ik­ke lø­be i rø­de ju­le­mand­skostu­mer. Fo­to: AFP Man­che­ster Uni­teds Phil Jones ( th) ta­ck­ler Arsenals San­ti Ca­zor­la. Beg­ge hold li­der un­der fraværet af ska­de­de for­svar­spil­le­re, og især Ar­se­nal har brug for op­rejs­ning ef­ter CL- ne­der­la­get til Olym­pi­akos. Fo­to: AFP Sports­hi­sto­ri­ens må­ske mest be­røm­te flæk­ke­de øjen­bryn sad på den da­væ­ren­de Man­che­ster Uni­ted- stjerne, David Beck­ham. Sir Alex Fer­gu­son spar­ke­de i vre­de over et 0- 2- ne­der­lag i FA Cup’en i 2003 en støv­le i ho­ve­d­et på ’ Becks’. Fo­to: Reu­ters At­léti­cos Antoine Gri­ez­mann snor sig mel­lem Re­als Luka Mod­ric og Va­ra­ne på Vi­cen­te Cal­deron i Madrid. Fo­to: AFP En At­léti­co- fan re­a­ge­rer med tå­rer og af­magt, da Re­al Madrid sik­re­de sig sit 10. Champions League- tro­fæ på Está­dio da Luz i 2014 . Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.