UPERSØNDAG

Spænd so­fa­bæl­tet og sæt dig godt til ret­te. I dag bli­ver en for­ry­gen­de dag, hvis du er glad for in­ter­na­tio­nal fod­bold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR MAN­GE FOD­BOL­DEL­SKE­RE

er da­gens mest imø­de­se­te op­gør hver­ken at fi nde i Madrid, Liverpool el­ler Lon­don. For på Al­li­anz Are­na mø­des to af Eu­ro­pas bed­ste hold net­op nu i ’ Der Klas­si­ker’ mel­lem re­kord­me­stre­ne fra ho­vedri­ge Bay­ern Mün­chen og ar­bej­der­klub­ben Borus­sia Dort­mund. Sidst­nævn­te eks­plo­de­rer i øje­blik­ket i mål og lig­ner over­ra­sken­de nok en re­el ud­for­drer til Bay­ern, selv om gas­sen de sid­ste par uger er gå­et en smu­le af bal­lo­nen. Skal den pu­stes lidt op, skal Bay­ern brem­ses.

Fun fa­ct:

Ri­va­li­se­rin­gen mel­lem de to klub­ber har al­tid væ­ret stor. Det­te op­gør er så­le­des num­mer 109. Al­li­ge­vel hol­der de to ty ske klub­ber hån­den un­der hin­an­den. Tilbage i 2003 var Dort­mund så­le­des i se­ri­ø­se øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der, så Bay­ern Mün­chen lån­te Dort­mund et stort be­løb, så de sort- gu­le ik­ke gik kon­kurs.

Eu­rosport kl. 17.30

IN­GEN SØN­DAG UDEN

dan­ske­re i ak­tion. Desvær­re er der in­gen rød- hvi­de far­ver i de øv­ri­ge ri­va­l­op­gør, men er der no­get, en hol­land­sk topkamp al­tid er le­ve­rings­dyg­tig i, er det dan­ske spil­le­re. Det er na­tur­lig­vis og­så til­fæl­det, når Ajax og PSV mos­ler sam­men til den næst­stør­ste af al­le i Hol­land – kun over­gå­et af De Klas­sie­ker mel­lem Ajax og Fey­eno­ord. Tra­di­tions­klub­ben fra Am­ster­dam og Phi­lips­fo­re­ta­gen­det har delt 55 mester­ska­ber mel­lem sig, og dagg står Las­se Schö­ne og Vik­tor Fi­s­cher på den ene si­de ( Ajax) og Si­mon Poul­sen klar til at spar­ke hver de­res hold nær­me­re end­nu en ti­tel.

Fun fa­ct:

22 dan­ske spil­le­re har gen­nem ti­den haft PSV som ar­bejds­gi­ver, mens 23 dan­ske­re har væ­ret at fi nde i Ajax. Frank Ar­ne­sen, Sø­ren Ler­by og Ken­neth Pe­rez er de ene­ste dan­ske­re, som har re­præ­sen­te­ret beg­ge klub­ber.

TV2 Sport kl. 14.30

DET BLI­VER IK­KE

stør­re end PSG mod Mar­seil­le, når det gæl­der fransk fod­bold. Det er ik­ke ba­re lan­dets to stør­ste by­er, der sent i aft en mø­des i Pa­ris til ’ Le Clas­sique’. PSG er fransk fod­bolds loko­mo­tiv, og de fø­rer na­tur­lig­vis Li­gue 1. Mar­seil­le er til gen­gæld en af de ba­ge­ste vog­ne eft er en håb­løs sæ­son­start. Spæn­ding bli­ver der­for næp­pe et ele­ment. Men for­vent ro­mer­lys, grove fris­park og et spæn­dings­ni­veau på højde med Eiff eltår­net.

Fun fa­ct:

PSG- træ­ner Lau­rent Blanc har som træ­ner ik­ke tabt til Mar­seil­le i de fi re op­gør, han har stå­et i spid­sen for klub­ben. Blanc har dog re­præ­sen­te­ret Mar­seil­le som spil­ler, og han har og­så sco­ret mod net­op PSG. Vi­a­play kl. 21.00 el­ler forskudt på TV3 Sport 2 fra 22.15

Den tid­li­ge­re Dort­mund- an­gri­ber, Ro­bert Lewan­dowski, er rød­g­lø­de­n­de for ti­den. Og det må gi­ve ban­ge anel­ser i BvB.

Fo­to: EPA ’ Tak, far for­di jeg ik­ke er ble­vet Bay­ern- fan. Dort­mund he­le li­vet’. Der er in­gen kær­lig­hed spildt mel­lem de to store ty­ske ri­va­ler. Fo­to: Reu­ters Ajax’ Las­se Schö­ne i knæ ef­ter en PSV- scor­ing i sid­ste sæ­son. Fo­to: EPA Ajax’ fans har et tem­me­lig dår­ligt ry i Hol­land, hvor vold og hoo­liga­nis­me of­te er fa­ste føl­ge­s­ven­de for am­ster­dam­mer­ne. Her nø­jes de dog med at fejre en scor­ing. Fo­to: AFP Olym­pique Mar­seil­les An­dre- Pi­er­re Gig­nac ( øverst) i en du­el med Pa­ris Saint- Ger­main’s Marquin­hos, hvor OM- spil­le­ren brin­ger sit hold for­an i sid­ste sæ­sons op­gør i Pa­ris. Fo­to AFP Det store fran­ske der­by er of­te en be­tændt af­fæ­re. Her bru­ger fransk po­li­ti tå­re­gas mod OM- fans for­an Parc des Prin­ces ef­ter et op­gør i 2010 Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.