Klas­si­ker­nes sid

Lom­bar­di­et Rundt er sid­ste mu­lig­hed for at vin­de stort og hi­sto­risk. Den ita­li­en­ske løv­falds­klas­si­ker er som al­tid et melan­kolsk far­vel og på gen­syn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EF­TER­ÅR Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Kar­tof­felsup­pe med sprøds­tegt ser­ra­noskin­ke, ka­kao med flø­de­skum, rød­vins­bra­is­se­re­de svi­nekæ­ber og rod­frugt­mos, ka­me­lu­lds­frak­ker, bræt­spil, stea­rin­lys og fa­bel­ag­ti­ge ka­stanje­dyr skabt i sel­skab med un­ger­ne.

Ik­ke alt ved ef­ter­å­rets kom­me er lig med slag­regn, ul­men­de vin­ter­mør­ke og dybblå melan­ko­li. Men når det bli­ver tid for Lom­bar­di­et Rundt, står det klart, at cy­kel­sæ­so­nen er ved at væ­re i mål for end­nu en sæ­son.

I en mo­der­ne æra, hvor kaplø­bet om de vig­ti­ge ver­dens­rang­li­stepo­int og resultater på Pro Tou­ren ta­ger sin be­gyn­del­se al­le­re­de i ja­nu­ar med Tour Down Un­der i Au­stra­li­en, er der ble­vet uen­de­ligt langt til slut­nin­gen på sæ­so­nen og et så kræ­ven­de løb som det 245 km lange Lom­bar­di­et Rundt.

Al­li­ge­vel er en­dags­klas­si­ke­ren med sin snørk­le­de og ku­pe­re­de ru­te om­kring Co­mo sø­en i det nord­li­ge Ita­li­en fort­sat en be­gi­ven­hed, der for­mår at til­træk­ke en per­leræk­ke af ryt­te­re på jagt ef­ter et sid­ste stort re­sul­tat for sæ­so­nen.

Jet­lag i VM- krop­pen

Det er ik­ke no­gen nem op­ga­ve. Selv de ryt­te­re, der har kørt Vu­el­ta a Es­paña i god form, har kæm­pet med at hol­de den in­takt. Og hvis man så­gar har væ­ret en tur over At­lan­ten for at kø­re VM i Ri­ch­mond, har der og­så væ­ret jet­lag at ryste ud af krop og ben.

Tin­koff- Saxos pol­ske bjerg­spe­ci­a­list Ra­fal Ma­j­ka score­de kar­ri­e­rens bed­ste sam­le­de re­sul­tat ved at bli­ve num­mer tre i Vu­el­ta a Es­paña. Men de tre uger si­den fejrin­gen i Madrid har re­elt væ­ret en kamp mod ti­den, en neda­gå­en­de form og en mo­ti­va­tion uden sam­me gnist ef- ter 87 løbs­da­ge og godt 13.500 ki­lo­me­ter med et num­mer på ryg­gen.

» Jeg har for­søgt at hol­de min form fra Vu­el­ta­en og har ik­ke haft no­gen hvi­le, for­di det har hand­let om at hol­de mo­men­tum, « er­ken­der Ma­j­ka.

» Da jeg tog til VM i Ri­ch­mond, var det med et spe­ci­fikt træ­nings­pro­gram, som jeg skul­le føl­ge. Jeg hav­de ik­ke no­gen god for­nem­mel­se i Mila­no- Torino og led for­ment­lig sta­dig af jet­lag, selv om jeg blev to­er ( slå­et af Asta­nas Die­go Rosa, red.) og fik be­kræf­tet, at min form alt­så er god. Der­for blev jeg og­så enig med sport­s­di­rek­tø­rer­ne om at sprin­ge over Giro del Pie­mon­te og el­lers væ­re klar til at slås søn­dag ( i dag, red.) for et top­re­sul­tat, « si­ger Ma­j­ka i en pres­se­med­del­el­se fra hol­det.

Ny slut­desti­na­tion

Selv om ’ Il Lom­bar­dia’ har væ­ret kørt si­den 1905, har de ita­li­en­ske ar­ran­gø­rer sjæl­dent væ­ret ban­ge for at ryste den lo­gi­sti­ske po­se og la­ve om på ræk­ke­føl­gen af le­gen­da­ri­ske stig­nin­ger.

I år har man - igen - fun­det tilbage en mo­del med Ber­ga­mo som start­by og Co­mo som slut­desti­na­tion.

Det gi­ver op­ti­ma­le mu­lig­he­der for at la­ve en ru­te, hvor der ik­ke er man­ge ki­lo­me­ter flad as­falt i den af­gø­ren­de fa­se, så fel­tet kan nulstil­le de ven­te­de ud­lad­nin­ger. Og det bur­de gi­ve de bed­ste mu­lig­he­der for et hårdt og of­fen­sivt an­lagt løb med mas­ser af action al­le­re­de fra top­pen af Ma­don­na del Ghi­sal­lo med rundt reg­net 60 km tilbage, vur­de­rer Giro- bos­sen Mau­ro Veg­ni, som selv har sat gang i en skar­pe­re løbspro­fil i De fal­den­de bla­des løb.

» Vi er ik­ke bun­det af et geo­gra­fisk hol­de­punkt, som for ek­sem­pel Mila­no- San­re­mo el­ler Pa­ris- Rou­baix er det. De har en me­re klas­sisk struk­tur. Der­for kan vi og­så sag­tens la­de Co­mo væ­re må­l­by­en, for­di Lom­bar­di­et Rundt ik­ke har den sam­me grad af kon­ti­nu­i­tet. «

SØN­DAG 4. OK­TO­BER 2015

Ir­lands Dan Martin vandt Lom­bar­di­et Rundt for et år si­den, men han er ik­ke blandt fa­vo­rit­ter­ne til og­så at sej­re i den 109. ud­ga­ve af klassikeren, der kø­res i dag.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.