Dørklok­ker og tæp­pe­fald

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET ER VED at væ­re slut på cy­kel­sæ­so­nen 2015. Når vin­de­ren af Lom­bar­di­et Rundt er kå­ret i Co­mo i eft er­mid­dag, re­ste­rer der re­elt kun kram­pe­træk­nin­ger. Ve de ryt­te­re, der bli­ver ud­ta­get for at stille op i UCIs se­ne­ste på­hit, Abu Dha­bi Tour. For­hå­bent­lig ka­ster for­bin­del­sen til De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter nog­le go­de olie­pen­ge af sig for ulej­lig­he­den. Om ik­ke an­det.

Pen­ge er imid­ler­tid ik­ke alt, selv om en­hver top­sport i dis­se år le­der med lys og lyg­te eft er nye strøm­me. Spørg ba­re i For­mel 1 el­ler for den sags skyld DBU, som med et vist be­svær fandt en ho­ved­sponsor til no­get så harm­løst som det dan­ske fod­bold­lands­hold. FOR CY­KEL­SPOR­TEN HAR me­get i et par år­ti­er haft tro­vær­dig­hed og do­ping som om­drej­nings­punkt. Så sent som un­der Tour de Fran­ce i juli fi k vi set, hvor­dan Chris Froo­me for­ment­lig må bø­de for, hvad stor­svind­le­re fra Ri­is til Ras­mus­sen og Lan­ce til Lan­dis har for­år­sa­get si­den 1998.

På den front har det væ­ret til­lidsvæk­ken­de at få re­sul­ta­tet af de 656 do­ping­test, der blev ta­get un­der Tour de Fran­ce, ver­dens stør­ste og mest me­di­e­be­vå­ge­de cy­kel­be­gi­ven­hed. Og­så selv om dis­kus­sio­nen om de vold­som­me præ­sta­tio­ner i off ent­lig­he­den har fl yt­tet sig. Fra at væ­re en sag for do­ping­la­bo­ra­to­ri­er­ne, har vi nu få­et bå­de pro­fes­sio­nel­le og hob­by­be­to­ne­de ana­ly­ti­ke­re, der me­ner at kun­ne kal­ku­le­re sig til det men­ne­ske­ligt plau­sib­le, selv om det er en pro­ble­ma­tisk sti at træ­de. JEG ER FORSIGTIG op­ti­mist på cy­kel­spor­tens veg­ne. Vi skal eft er­hån­den tilbage til 2007 for at fi nde en skan­da­le, hvor et stort navn ky­les ud af lø­bet el­ler eft er­føl­gen­de te­stes po­si­tiv. Tour- vin­de­re som Car­los Sa­stre, Ca­del Evans, Chris Froo­me, Brad­ley Wig­gins og Vin­cen­zo Ni­ba­li har der ik­ke væ­ret no­get at ud­sæt­te på. End­nu da.

Men Lan­ce Arm­strong og Kyllingen blev da hel­ler ik­ke te­stet po­si­tiv for do­ping, hø­rer jeg no­gen ind­ven­de. Og det er sandt nok. Men for­skel­len er ba­re, at hver­ken Arm­strong el­ler Mi­cha­el Ras­mus­sen var un­der­lagt det sam­me kon­trol­sy­stem, som i dag an­gi­ve­ligt har gjort net­tet fi nma­sket, og kon­trol­ler­ne langt me­re eff ek­ti­ve, for­di de og­så er må­l­ret­te­de. AT DER STA­DIG vil væ­re do­ping i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport, be­hø­ver vi omvendt ik­ke for­næg­te. Helt plet­frit og an­ti­sep­tisk ren­set bli­ver det ik­ke. Den men­ne­ske­li­ge na­tur er ik­ke så­dan at op­dra­ge, og be­gæ­ret eft er at vin­de dri­ver sta­dig folk til at ta­ge for­ker­te be­slut­nin­ger.

Det er fak­tisk det ene­ste, vi kan væ­re helt sik­re på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.