LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK 1. DI­VI­SION, KLOK­KEN 15: 00 HELS­IN­GØR TA­BER IK­KE KAM­PEN DAN­MARK SU­PER­LIGA­EN, KLOK­KEN 16: 00 VI­BORG SCO­RER IK­KE I KAM­PEN

Run­ning ba­ck­en Adri­an Pe­ter­son spil­le­de blot en en­kelt kamp i den for­gang­ne sæ­son, men su­per­stjer­nen har i år vist, at han sta­dig er at reg­ne blandt liga­ens stør­ste pro­fi ler.

Book­ma­ke­ren Bets­a­fe me­ner, at Pe­ter­son ud­kon­kur­re­rer kol­le­ger­ne og lø­ber for fl est yards af al­le spil­le­re i NFL’s grund­spil - i hvert fald gi­ver de blot odds 3,50 mod syv gan­ge pen­ge­ne på den nær­me­ste kon­kur­rent Ja­maal Char­les fra Kansas Ci­ty Chiefs.

» Adri­an Pe­ter­son har run­det de 30 år, og på run­ning ba­ck- po­si­tio­nen er han at be­teg­ne som en ve­te­ran. Nor­malt vil run­ning ba­cks i den al­der be­gyn­de at spe­ku­le­re i pen­sion, men sæ­so­nens før­ste kam­pe har vist, at Pe­ter­son kan sag­tens føl­ge med liga­ens yn­gre kol­le­ger. Han kom­mer til at få stuk­ket bol­den i fav­nen rig­tig man­ge gan­ge i den­ne sæ­son, « si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

FRANKRIG LI­GUE 1, KLOK­KEN 17: 00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.