Brø­let Fransk pa­ra­dis i to­talt vand­ka­os

Mindst 16 er dø­de og tre per­so­ner sav­net eft er et vold­somt uvejr, der hær­ge­de det syd­li­ge Frankrig

BT - - NYHEDER - Bo Poul­sen bopo@ bt. dk Julie Kragh Fo­to: Reu­ters

KA­TA­STRO­FE

jukr@ bt. dk

Nor­malt for­bin­der man de fran­ske by­er Can­nes og Ni­ce med fe­rie og luksus. Men billeder fra den­ne we­e­kend gi­ver langt me­re dy­stre as­so­ci­a­tio­ner: Bi­ler, der ven­der på ho­ve­d­et, og ve­je, hvor as­fal­ten er sun­ket sam­men.

Men det var ik­ke en enorm bom­be, der fi k det fran­ske pa­ra­dis­om­rå­de til at lig­ne en krigszo­ne. Det skyld­tes der­i­mod et vold­somt uvejr, som med­før­te over­svøm­mel­ser i store de­le af det sy­døst­li­ge Frankrig. By­en Ni­ce var så hårdt ramt af regn, at der faldt, hvad der sva­rer til 10 pct. af den år­li­ge mæng­de ned­bør på blot to da­ge. Og de store mæng­der vand kræ­ve­de si­ne of­re blandt den fran­ske be­folk­ning.

Da det vær­ste var over­stå­et, hav­de Koe fo­ed, der var i Can­nes i for­bin­del­se med sit ar­bej­de, og hun op­le­ve­de det for­fær­de­li­ge uvejr fra for­re­ste par­ket:

» Det kom me­get plud­se­ligt! Det be­gynd­te at reg­ne og hag­le, og vo­res pa­raply­er stod hur­tigt af. Det var nær­mest lidt ts­u­na­mi­ag­tigt, for­di fl od­van­det ba­re kom væl­ten­de ned ad de skrå ga­der, « for­tæl­ler hun til BT.

Hun fryg­te­de ik­ke umid­del­bart for sit liv, da det stod på, men da det gik op for hen­de, at mindst 16 hav­de mi­stet li­vet, be­gynd­te tan­ker­ne at kø­re.

» Det er jo helt for­fær­de­ligt. Vi be­gynd­te at tæn­ke, om vi og­så hav­de væ­ret i fa­re, for så­dan hav­de vi el­lers slet ik­ke vur­de­ret det, « for­tæl­ler hun.

Ga­der­ne i Can­nes lig­ne­de en krigszo­ne ef­ter det vold­som­me regn­vejr.

En ry­stet præ­si­dent Fran­cois Hol­lan­de ( i mid­ten) er rejst til Syd­frank­rig for at vi­se sin med­fø­lel­se for of­re­ne for ka­ta­stro­fen og for at støt­te kri­sesta­ben. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.