Fortjen­te bank til Løh­de

ME­NER

BT - - DEBAT -

PÅ EN FI­NANS­LOV, der hand­ler om ud­gift er for fl ere hund­re­de mia. af kro­ner, er det skævt at skæ­re fi re mio. kr. på nog­le af de hår­dest ram­te. Be­spa­rel­sen ram­te Livs­li­ni­ens hjælp om nat­ten, et nyt til­bud som 5.000 i 2015 for­ven­tes at bru­ge. Men­ne­sker, som er ramt af selv­mord­s­tan­ker, kan na­tur­lig­vis ha­ve brug for hjælp bå­de nat og dag. LE­DE­REN AF LIVS­LI­NI­EN Mor­ten Thom­sen si­ger det di­rek­te: » Det er en fa­tal og for­kert be­slut­ning, der kom­mer til at ko­ste men­ne­ske­liv. « HEL­DIG­VIS ER DET ik­ke kun fol­ke­dy­bet på Fa­ce­book, der har rejst sig mod Løh­de. Og­så re­ge­rin­gens støt­ter fra Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve vil nu ha­ve be­slut­nin­gen æn­dret. Der­for ser det ud til, at Livs­li­ni­en fort­sæt­ter med at hjæl­pe - og­så om nat­ten. DER KAN VÆ­RE god grund til at spa­re på de off ent­li­ge bud­get­ter. Men når der skal spa­res, skal det ske med om­tan­ke. Det er uri­me­ligt og for­kert, når nog­le af de mest ud­sat­te men­ne­sker står først for. Det har Sop­hie Løh­de nu er­kendt og for­hå­bent­lig og­så lært no­get af.

ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.