HVAD KAN MAN KRÆ­VE AF 20- ÅRIG ’’

Kom­men­tar: På tirs­dag fyl­der Dansk Fol­ke­par­ti 20 år. Et ju­bilæum de fær­re­ste nye par­ti­er når, før de igen er væk

BT - - DEBAT -

DF er in­gen te­e­na­ger læn­ge­re. Par­ti­et, der som en Fugl Fø­niks genop­stod fra asken af Frem­skridtspar­ti­et, og som nu vå­ger over den øver­ste le­del­se af lan­det, er - her 20 år eft er - en umi­sken­de­lig suc­ces. Men den suc­ces har og­så haft en pris - for par­tiets fol­ke­valg­te og for Dan­mark. FREM­GANG HAR FULGT frem­gang. Det ene svim­len­de val­gre­sul­tat har afl øst det an­det. Og i dag er Dansk Fol­ke­par­ti so­lidt pla­ce­ret blandt lan­dets tre stør­ste par­ti­er, par­tiets for­mand vur­de­res som en af de mest tro­vær­di­ge, og par­tiets tid­li­ge­re for­mand og stift er tro­ner over Fol­ke­tin­get som for­mand - i øv­rigt den før­ste kvin­de på po­sten. Det er bil­le­det på suc­ces. Det er ik­ke til dis­kus­sion! AL­LI­GE­VEL SY­NES ETABLISSEMENTET al­drig at bli­ve fær­di­ge med en pi­n­ag­tig selv­re­fl ek­sion over, hvad der dog kan væ­re skyld i, at det gik så galt. Dis­kus­sio­nen går sjæl­dent på en sær­ligt dybsin­dig analyse af, hvor­for det gik så godt for DF. De over­vej­el­ser til­skri­ves oft e po­pulis­me, og par­ti­et be­skri­ves som et en­kelts­sags­par­ti. Men det er en alt for sim­pel analyse, som oveni­kø­bet bygger på en an­ta­gel­se om, at par­tiets man­ge væl- ge­re er ube­ga­ve­de el­ler smalspo­re­de. Hvis det er, hvad eli­ten tæn­ker om bred­den, så er der da ik­ke no­get at si­ge til, at de fl ok­kes om det par­ti, der ta­ger dem al­vor­ligt. JYL­LANDS- PO­STENS IND­BLIK BAD i går en ræk­ke per­so­ner be­gå en fød­sels­dags­hil­sen til DF. De blev en ræk­ke bit­ter­sø­de ana­ly­ser af DFs rolle og an­svar. På den sø­de si­de an­er­ken­der al­le, hvad det er for et slot, DF har byg­get, og hvil­ken præ­sta­tion det er. På den bit­re si­de spæn­der be­mærk­nin­ger­ne vidt. Iføl­ge ly­kønsk­nin­ger­ne har DF cen­tra­li­se­ret, svigtet løft er og væl­ge­re, fl yg­tet fra an­sva­ret, le­vet af fryg­ten og le­gi­ti­me­ret en to­ne, der tje­ner Dan­mark dår­ligt. Og fra Git­te ’ nok er nok’ Se­e­berg ly­der ud­gangs­replik­ken: ’ I fi k pre­sti­gen, men ik­ke de øn­ske­de resultater. Det tror jeg, Dan­mark kan væ­re godt til­freds med’. Der gem­mer sig bå­de sand­hed og løgn i de fl este be­mærk­nin­ger. SJÆL­DENT HAR ET par­ti frem­kaldt så man­ge fø­lel­ser, så me­get spot og hån, men og­så aft vun­get så me­get respekt, som Dansk Fol­ke­par­ti har gjort. Dom­men over de sid­ste 20 år med DF vil i sid­ste en­de bli­ve fæl­det af hi­sto­ri­ker­ne. Li­ge nu er Dansk Fol­ke­par­ti uover­truf­ne i selv at skri­ve sin egen kon­tekst. De be­stem­mer i høj grad selv, hvor­dan ’ vir­ke­lig­he­den’ skal frem­stil­les. In­gen har end­nu knæk­ket ko­den til, hvor­dan man tvin­ger DF ind i sam­me vir­ke­lig­hed, som de øv­ri­ge par­ti­er ope­re­rer i. Og der­for vin­der de. DET IN­TER­ES­SAN­TE ER par­tiets stær­ke ud­gangs­punkt for frem­ti­den. Hvad vil de bru­ge styr­ken til? Og hvad kan man for­ven­te af en 20- årig? I det hver­dags­dan­mark, som Dansk Fol­ke­par­ti hyl­der, er en 20- årig nog­le gan­ge én, der har aft jent sin vær­nepligt. Nog­le gan­ge er det en rod­løs, der sø­ger sin plads i fæl­les­ska­bet. Nog­le gan­ge er det et ta­lent, der li­ge har på­be­gyndt en fan­ta­stisk rej­se. Men fæl­les for de 20- åri­ge er, at vat­tet er væk. Li­vet be­gyn­der at gø­re ondt og stille ufravi­ge­li­ge krav. Med ud­gan­gen af te­e­na­ge­å­re­ne føl­ger an­svar. DF HAR PÅ­TA­GET sig an­sva­ret, de har og­så på­ta­get sig le­del­sen på nog­le dags­ord­ner, men de har end­nu ik­ke fra­lagt sig te­e­na­ge­rens trods og sel­v­op­ta­get­hed. DF mang­ler, som de fl este un­ge voks­ne, at be­gå den sel­vopof­ren­de ger­ning, der de­fi ne­rer den rig­tigt voks­ne. Men de har ti­den for­an sig, for DF er ik­ke en bob­le i hi­sto­ri­en. De er kom­met for at bli­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.