PANELET

BT - - DEBAT -

DEN­NIS KRI­STEN­SEN Der er lidt en mod­sæt­ning i, at pri­va­te skal tje­ne pen­ge på æl­dreplej­en, når det ik­ke var et ele­ment, da den ude­luk­ken­de blev be­talt over skat­ten. Der­for skal kom­mu­ner­ne tæn­ke sig rig­tigt grun­digt om, hvis de vil bru­ge pri­va­te ud­by­de­re. Det er helt nød­ven­digt, at vi har pri­va­te le­ve­ran­dø­rer på det­te om­rå­de. Det gi­ver de æl­dre et valg og et al­ter­na­tiv til den off ent­li­ge ple­je. Det er gan­ske for­nuft igt, at man af­sø­ger, hvem der kan le­ve­re den bed­ste pris og bed­ste kva­li­tet.

Der er man­ge go­de ting ved lovæn­drin­gen, men der er be­hov for, at vi i fæl­les­skab fi nder kon­kre­te an­be­fa­lin­ger til kom­mu­ner­ne for, hvor­dan de bru­ger ud­bud­s­red­ska­bet. Det skal sik­re, at det er go­de og or­dent­li­ge virk­som­he­der, der le­ve­rer æl­dreplej­en.

For­mand, FOA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.