IS’ DAN­SKE HÅND­LAN­GER

Kendt sa­la­fi st ind­kas­se­re­de iføl­ge mor til Sy­ri­en- kri­ger pen­ge til IS og gav for­æl­dre besked, når de­res søn­ner blev dræbt

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Lar­sen jvl@ bt. dk BT i går

SY­RI­EN- KRI­GE­RE

Den kend­te is­la­mist Ad­nan Av­dic har fun­ge­ret som for­bin­del­ses­led mel­lem dan­ske IS- kri­ge­re og de­res for­æl­dre. Bå­de når der skul­le krad­ses pen­ge ind, og når tri­ste be­ske­der om døds­fald på slag­mar­ken skul­le over­brin­ges. Det for­tæl­ler mo­de­ren til en af­død dansk Sy­ri­en- kri­ger til BT.

I bo­gen ’ Dan­marks børn i hel­lig krig’, skre­vet af jour­na­list Jakob Sheikh, kom­mer det frem, at for­æl­dre til ud­rej­ste Sy­ri­en- kri­ge­re bli­ver opkræ­vet pen­ge og så­gar af­pres­set af her­bo­en­de is­la­mi­ster. Bå­de ved per­son­ligt frem­mø­de og via sms tru­er is­la­mi­ster­ne sig iføl­ge bo­gen til be­løb på mel­lem 1.000 og 2.000 kr., hvil­ket do­ku­men­te­res af en ræk­ke sms- be­ske­der.

Nu af­slø­rer en af de be­rør­te for­æl­dre over for BT, at Ad­nan Av­dic er blandt pen­ge­opkræ­ver­ne. Ad­nan Av­dic er off ent­ligt er­klæ­ret sa­la­fi st – en mus­lim, der er mod­stan­der af de­mo­kra­ti­et og går ind for op­ret­tel­sen af et is­la­misk ka­li­fat.

Hjer­ne­va­sket af is­la­mi­ster

Ka­ro­li­na Dam mi­ste­de sin søn i Sy­ri­en 26. de­cem­ber sid­ste år. Lukas Dam var di­ag­no­sti­ce­ret med ADHD og as­per­gers og var iføl­ge mo­de­ren ble­vet hjer­ne­va­sket af is­la­mi­ster, da han i maj 2014 plud­se­lig rej­ste til Sy­ri­en. In­den af­rej­sen hav­de han tæt kon­takt til Ad­nan Av­dic.

» Et år før Lukas tog af sted, hav­de jeg et træ, jeg skul­le ha­ve fæl­det i ha­ven. Jeg spurg­te Lukas, om han ik­ke hav­de en kam­me­rat, der kun­ne hjæl­pe. Da­gen eft er stod Ad­nan i min ha­ve. Det un­dre­de mig, at min 17- åri­ge dreng var ven med en grand­vok­sen mand, men Lukas sag­de, at han var okay, « for­tæl­ler Ka­ro­li­na Dam.

Det sid­ste liv­s­tegn fra sin søn fi k hun 21. de­cem­ber 2014. Fem da­ge se­ne­re smed den ame­ri­kansk- le­de­de ko­a­li­tion bom­ber over Is­la­misk Stats stil­lin­ger i by­en Ko­ba­ne, og få da­ge se­ne­re så Ka­ro­li­na Dam, at Lukas blev hyl­det på Fa­ce­book som mar­tyr.

» Næ­ste gang jeg mød­te Ad­nan, Ef­ter ter­r­or­hand­lin­ger i København stil­le­de sa­la­fi­sten Ad­nan Av­dic ( til høj­re) sig op der, hvor Omar el- Hus­se­in blev skudt af po­li­ti­et. Her gi­ver han sej­rs­tegn ved Omar el- Hus­se­ins grav sam­men med Ubay­dul­lah Hus­sain fra det nor­ske ’ Pro­fe­tens Um­mah’. I dag age­rer han dø­de­ns sen­de­bud for ter­r­or­be­væ­gel­sen IS og krad­ser pen­ge ind til sa­gen. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang kom han hjem til mig og for­tal­te, at min søn var ble­vet sår­et i Sy­ri­en. Han sag­de, at han ik­ke vil­le si­ge, at han var død, for han hav­de før for­talt for­æl­dre, at de­res søn­ner var dø­de, hvor det ik­ke pas­se­de. Så det ene­ste, han kun­ne si­ge med sik­ker­hed, var, at min søn var ble­vet sår­et, « for­tæl­ler Ka­ro­li­na Dam.

Pen­ge­opkræ­ver

Eft er søn­nens død har Ka­ro­li­na Dam få­et kon­takt til et net­værk af for­æl­dre, hvis børn er rejst til Sy­ri­en. I det­te net­værk har hun hørt tal­ri­ge hi­sto­ri­er om, hvor­dan Ad­nan Av­dic rej­ser rundt i lan­det og opkræ­ver pen­ge fra de be­kym­re­de for­æl­dre.

» Ad­nan har bedt dem om at gi­ve pen­ge, som han kan sen­de til de­res børn i Sy­ri­en. Hi­sto­ri­er­ne er for­skel­li­ge. Nog­le gan­ge er det, at de­res børn øn­sker sig en ny te­le­fon el­ler har brug for en jak­ke. Det kan og­så væ­re, at de al­le­re­de har lånt pen­ge­ne, og at den per­son der har lånt dem pen­ge­ne, ger­ne vil ha­ve dem tilbage. Det kan og­så væ­re en trus­sel om, at de­res søn­ner vil få en straf i form af tæsk, hvis ik­ke de be­ta­ler. For­æl­dre­ne tør ik­ke an­det end at be­ta­le, men der er in­gen sik­ker­hed for, at pen­ge­ne når frem. Det er fo­re­gå­et bå­de på Sjæl­land og i Jyl­land, så han har væ­ret vidt om­kring, « for­tæl­ler Ka­ro­li­na Dam.

’ I hel­ve­de med Grund­loven’

Ad­nan Av­dic kom som ot­te- årig til Dan­mark som krigs­fl ygt­ning fra eks- Ju­goslavi­en. Det var i 1993. Som 20- årig var han blandt de sig­te­de i ter­r­or­sa­gen fra Glo­strup, hvor fl ere per­so­ner blev dømt for at plan­læg­ge et ter­r­or­an­greb i Dan­mark. Ad­nan Av­dic selv gik dog fri.

Nog­le år se­ne­re til­trak han sig stor op­mærk­som­hed, da han sam­men med an­dre is­la­mi­ster vil­le ind­fø­re sha­ri­a­zo­ner i København.

Eft er ter­r­or­hand­lin­ger i København stil­le­de Ad­nan Av­dic sig op ved ste­det, hvor Omar el- Hus­se­in blev skudt og han ud­tal­te sig og­så til pres­sen i for­bin­del­se med ter­r­or­an­gre­bet. I et in­ter­view med BT af­vi­ste han at ken­de Omar el- Hus­se­in per­son­ligt, men sag­de, at dan­sker­ne selv var skyld i ter­r­or­an­gre­bet.

» Det er jer, der har skabt den her hand­ling, den her ter­r­o­rist, « sag­de han til BT i for­bin­del­se med Omar el- Hus­se­ins be­gra­vel­se.

5. ju­ni kom han for al­vor i væl­ten,

MANDAG 5. OK­TO­BER 2015 da han i et in­ter­view med TV2 News op­for­dre­de mus­li­mer til at und­la­de at stem­me ved fol­ke­tings­val­get 18. ju­ni.

Til sidst i in­ter­viewet rev han sin mi­kro­fon af og råb­te: » I hel­ve­de med Grund­loven. «

BT vil­le ger­ne ha­ve stil­let Ad­nan Av­dic en ræk­ke spørgs­mål om hans rolle i for­bin­del­se med de dan­ske Sy­ri­en- kri­ge­re. Søn­dag be­søg­te vi der­for hans bopæl i Brøndby, men vi blev mødt af en luk­ket dør og ned­rul­le­de gar­di­ner. Vi har og­så for­søgt at rin­ge til ham, men han har ik­ke be­sva­ret vo­res hen­ven­del­se. BT har og­så skre­vet til ham via sms.

BT- repor­ter Jes­per Vester­gaard rin­ger på dø­ren til den kend­te sa­li­fist Ad­nan Av­dic i Brøndby. Den­ne hver­ken åb­ne­de dø­ren el­ler be­sva­re­de te­le­fo­nopkald.

Fo­to: Erik Ref­ner

For­æl­dre til dan­ske­re, der er rejst til Sy­ri­en for at slut­te sig til ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen IS, bli­ver af­pres­set af her­bo­en­de is­la­mi­ster, der tru­er med, at de­res børn vil bli­ve straf­fet, hvis ik­ke de be­ta­ler. Det frem­går af en ny bog ’ Dan­marks børn i hel­li

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.