’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Pind, ju­stits­mi­ni­ster

Det, de gør, er lands­for­ræ­de­ri, og det skal straf­fes

te­ret af én per­son, og her har vi må­ske no­get af sva­ret på, hvor­for Dan­mark lig­ger i top i for­hold til Sy­ri­en- kri­ge­re, « si­ger retsord­fø­rer Pe­ter Skaarup ( DF).

» Der kan væ­re man­ge år­sa­ger til, at PET ik­ke er skre­det ind, men jeg vil me­get ger­ne over­be­vi­ses om, at man i det­te til­fæl­de har valgt den rig­ti­ge frem­gangs­må­de. Det må ju­stits­mi­ni­ste­ren nu re­de­gø­re for, « si­ger han.

DF- ord­fø­re­ren på­pe­ger, at hjemvend­te Sy­ri­en- kri­ge­re ud­gør en stor trus­sel mod det dan­ske sam­fund. De er dybt ra­di­ka­li­se­re­de og i stand til at bru­ge tun­ge vå­ben, og der­for er det helt es­sen­ti­elt, at man fra myn­dig­he­der­nes si­de gør, hvad man kan for at for­hin­dre de­res ud­rej­se i før­ste om­gang, me­ner han.

» Nu får vi for­hå­bent­lig en for­kla­ring på, hvad der er op og ned i den­ne sag, og så kan vi bag­ef­ter ta­ge stil­ling til, hvad der vi­de­re skal ske, « si­ger Pe­ter Skaarup.

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind glæ­der sig iføl­ge Po­li­ti­ken over, at der nu kom­mer fo­kus på bag­mæn­de­ne bag hverv­nin­gen af Sy­ri­en- kri­ge­re.

» Det, de gør, er lands­for­ræ­de­ri, og det skal straf­fes, « si­ger ju­stits­mi­ni­ste­ren, der har ned­sat en eks­pert­grup­pe, som skal se på re­k­rut­te­rin­gen af kri­ge­re i Dan­mark.

Ka­ro­li­na Dam med et bil­le­de af sin søn Lucas, der tog til Sy­ri­en for at kæm­pe. I ti­den, in­den han drog af sted, be­gynd­te han plud­se­lig at ple­je om­gang med IShånd­lan­ge­ren Ad­nan Av­dic, som og­så be­søg­te mo­de­ren, da Lukas ef­ter sin død blev hyl­det som mar­tyr. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.