DF kræ­ver re­de­gø­rel­se om ji­hadre­k­rut­te­ring

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HVERVEKAMPAGNER

Mindst 115 dan­ske­re el­ler per­so­ner med bopæl i Dan­mark er rejst til Sy­ri­en og Irak for at kæm­pe som hel­li­ge kri­ge­re.

Det er for­holds­mæs­sigt langt fle­re end man­ge an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de, og der­for un­drer det Dansk Fol­ke­par­ti, at Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) an­gi­ve­ligt så pas­sivt til, mens en kendt is­la­mist hver­ve­de un­ge mænd til at dra­ge i krig.

Det er Po­li­ti­ken, der søn­dag kan af­slø­re, at dansk- paki­stan­ske Shiraz Tariq gen­nem en år­ræk­ke re­k­rut­te­re­de un­ge til kri­gen i Sy­ri­en, mens han blev in­tenst over­vå­get af PET. Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten skred ik­ke ind over for hans re­k­rut­te­rings­virk­som­hed, der først stop­pe­de, da han selv blev dræbt i Sy­ri­en i 2013.

Mindst seks – for­ment­lig fle­re

Mindst seks per­so­ner er ble­vet di­rek­te re­k­rut­te­ret af Shiraz Tariq, men tal­let er sand­syn­lig­vis stør­re, skri­ver Po­li­ti­ken, og det får nu Dansk Fol­ke­par­ti til at kræ­ve en re­de­gø­rel­se af ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V).

» Det er me­get op­sigtsvæk­ken­de, at et så stort an­tal kri­ge­re er re­k­rut-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.